RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2016 - 12 - 07
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 135 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia : 

Zestawy do wykonywania zabiegów cytaferezy przy użyciu separatora komórkowego TRIMA accel będącego na wyposażeniu Zamawiającego – 960 szt. (zestawy jednorazowego użytku , jałowe , posiadające znak CE)

 

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
  1. Cena” 60% (do 6 pkt).Punktacja obliczana proporcjonalnie
  2. do 2 punktów dodatkowo – termin realizacji dostaw do zamawiającego: do 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia – 2 punkty, 6-10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia – 1 punkt; 11-14 dni kalendarzowych – 0 punktów. Nieprzekraczalny termin realizacji dostaw to 14 dni
  3. do 2 punktów za wydłużenie terminu ważności. Powyżej 24  miesięcy od dostawy do zamawiającego – 2 punkty, 18-24 miesiące – 1 punkt,  18 miesięcy od dostawy do zamawiającego – 0 pkt. Minimalny termin ważności przedmiotów zamówienia: 18 miesięcy od dostarczenia do zamawiającego

Uwaga: w części cenowej oferty należy zadeklarować odpowiednie wartości

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Złożenie oferty cenowej. Wykonawca może odnośnie danej części zamówienia złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający przewiduje postępowanie określone w art. 24aa UPZP. Termin ważności oferty: 30 dni od daty składania

1.1.Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

1.2.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.3.Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej

1.4.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1, ust 1b UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 pkt 12-23

4.Zamawiającynie nie przewiduje możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie  art. 24, ust 5  UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi sie

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi sie

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

Data składania ofert: 2016 - 12 - 16
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10.:00
Oferta ma być w jeżyku polskim

Ofertę należy przysłać tradycyjnie w formie pisemnej na adres:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
ul Rzeźnicza 11
31-540 Kraków
Data otwarcia: 2016 - 12 - 16
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/12/ogłosz.-o-wyborze.doc
Ściągnij plik
Data: 20161220
Informacje dodatkowe:
  • INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy     z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

  • SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

 

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl, Sekretariat@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem:  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 

Numer ogłoszenia w BZP: 361349-2016 z 07.12.2016

 

Data publikacji: 2016 - 12 - 07

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 12 - 13

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 12 - 19

Protokół z otwarcia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 12 - 07 Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress