Zestawy do separatora Amicus będącego na wyposażeniu Zamawiającego

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2012 - 10 - 15
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 130 tys. EUR
Przedmiot Zamówienia:

Zestawy do separatora Amicus będącego na wyposażeniu Zamawiającego

Opis przedmiotu zamówienia : 

Zestaw z pojedynczym wkłuciem – 162 sztuk

Zestaw z podwójnym wkłuciem – 60 sztuk

Zestawy jednorazowe

Termin ważności zestawów: min 18  miesięcy od daty dostarczenia  do Zamawiającego.

Oznaczenie CE zestawów  oraz deklaracja zgodności dołączona do każdej dostawy.

Oryginalnie zapakowane, pakowane sterylnie.

Na opakowaniu powinno być wyraźnie napisane do jakiego sprzętu oferowane zestawy są przeznaczone 

Informacje dodatkowe:
  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

 Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

-100%  cena

Ponadto oferowane dostawy muszą w pełni odpoweidać opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

 1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

Data otwarcia: 2012 - 10 - 23
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13
  • A  A  A  A  
Skip to content