Zestawy do separatora Amicus będącego na wyposarzeniu Zamawiającego

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2013 - 12 - 14
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: powyżej 130 tys. EUR
Przedmiot Zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia : 

Zestaw z pojedynczym wkłuciem – 900 sztuk

Zestaw z podwójnym wkłuciem –    240 sztuk

Zestawy jednorazowe

Termin ważności zestawów: min 18  miesięcy od daty dostarczenia  do Zamawiającego.

Oznaczenie CE zestawów  oraz deklaracja zgodności dołączona do każdej dostawy.

Oryginalnie zapakowane, pakowane sterylnie.

Na opakowaniu powinno być wyraźnie napisane do jakiego sprzętu oferowane zestawy są przeznaczone

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

-100%  cena

Ponadto oferowane dostawy muszą w pełni odpoweidać opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia

 

  Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

  Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

1. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: wnosi się w wysokości 10 000,00 zł w formach dopuszczalnych ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Nr konta Zamawiającego: 11 1240 4722 1111 0000 4860 5113, bank Pekao SA

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Wnosi się w wysokości 2% wartości umowy brutto w terminie najpóźniej w dniu zawarcia umowy w formach dopuszczalnych ustawą Prawo Zamówień Publicznych

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

Numer ogłoszenia w UPUE: 2013/S 241-418879

Data otwarcia: 2013 - 12 - 27
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13
  • A  A  A  A  
Skip to content