ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI, ORGANIZACJĘ I KOORDYNACJĘ 1–DNIOWEGO EVENTU

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2022 - 06 - 03
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Poniżej 100 000,00 zł netto
Przedmiot Zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI, ORGANIZACJĘ I KOORDYNACJĘ 1–dniowego EVENTU PLANOWANEGO W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ PROMUJĄCEJ HONOROWE KRWIODAWSTWO,  PN. „TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE”, REALIZOWANEJ ZGODNIE Z PROGRAMEM POLITYKI ZDROWOTNEJ PN. „ZAPEWNIENIE SAMOWYSTARCZALNOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KREW I JEJ SKŁADNIKI NA LATA 2021 – 2026” – EVENT REGIONALNY „BO TĘTNI W NAS DOBRO”

Sprawa Z-10/22

Informacje dodatkowe:

Wszelkie informacje potrzebne do sporządzenia oferty zawiera załącznik do niniejszego postępowania.

W ofercie należy wycenić:

Zorganizowanie eventu.: podać cenę netto oraz brutto za całość usług i dostaw, w tym:

Cenę netto oraz brutto spota reklamowego,

Cenę netto oraz brutto 1000 sztuk ulotek (ulotki mają być dwustronne),

Cenę netto oraz brutto 1000 sztuk przypinek,

Cenę netto oraz brutto 1000 sztuk bransoletek,

Cenę netto oraz brutto ścianki,

 

Ofertę proszę wykonać na własnym formularzu.

O wyborze oferty decyduje najniższa cena.

 

Data składania ofert: 2022 - 06 - 07
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 15:00
Oferty należy składać w PDF, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym na adres:
k.zajac@rckik.krakow.pl
a.ortyl@rckik.krakow.pl
Ofertę należy przesłać na obydwa e-maile.
Oferty przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Do oferty proszę dołączyć zeskanowany do PDF i podpisany j/w: KRS lub CEiDG, proponowany wzór umowy, pełnomocnictwo do podpisu, jeśli ofertę podpisuje osoba inna niż pierwotnie umocowana do reprezentacji.
Data otwarcia: 2022 - 06 - 07
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 15:05
Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.). Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019) nie stosuje się na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru na każdym jego etapie.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 11, 31-540 Kraków, tel. 12 261 88 20, sekretariat@rckik.krakow.pl.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) – e mail iodo@rckik.krakow.pl.
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sprzątania terenów zewnętrznych RCKiK w Krakowie. Sprawa ZP-14-2021;
 • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 • dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania danych osobowych dotyczących osób realizujących zadania jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
 • w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  1. Wykonawca posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. Wykonawcy nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Data publikacji: 2022 - 06 - 03

Zapytanie ofertowe

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2022 - 06 - 14

Wyniki postępowania:

Ofertę złożyło dwóch Wykonawców:

 1. EVENT HOUSE Barbara Czarska, Olkusz, ulica Sławkowska, cena brutto oferty: 52 791,60 zł ,
 2. Premium Outdoor Sp. z o.o., ul. Stanisława Lema 24, cena oferty brutto 67 035,00 zł.

Ofertę tańszą złożył EVENT HOUSE, w związku z tym Zamawiający zdecydował o zawarciu umowy z tym Wykonawcą.

Niniejszy wpis nie ma załącznika

Ściągnij załącznik
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Skip to content