ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY I REMONTU LOKALU NA CELE DOSTOSOWANIA DLA REGIONALNEGO ODDZIALU RCKIK W KRAKOWIE

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2021 - 08 - 27
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Do 130 000,00 zł netto
Przedmiot Zamówienia:
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji przebudowy i remontu lokalu w Nowym Sączu przy ulicy Kochanowskiego 15 na cele dostosowania dla Oddziału Terenowego RCKiK w Krakowie – zwanej dalej „dokumentacją zabudowy”
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Opracowanie dokumentacji zabudowy  poprzez:

 • Opracowanie projektów, przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu ślepego,
 • W porozumieniu z Zamawiającym wizualizacje budynku oraz pomieszczeń po zabudowie,
 • Opracowanie inwentaryzacji istniejącego lokalu,
 • Zakres oferty obejmuje również oszacowanie wartości robót związanych z przedmiotową zabudową w oparciu o wykonany przedmiar orientacyjnego zakresu robót na podstawie obowiązkowych wizji lokalnych na obiekcie i opracowanie kosztorysu inwestorskiego.
 • Opracowanie należy sporządzić w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w trzech egzemplarzach zapisanych na nośniku elektronicznym.
 • Nadzór autorski i inwestorski nad inwestycją, którą obejmuje dokumentacja zabudowy,
 • Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych zezwoleń na wykonanie inwestycji, której dotyczy dokumentacja zabudowy – o ile są konieczne.
 • Opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia na inwestycję której dotyczy dokumentacja zabudowy.
 1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust 2 to w uogólnieniu Dokumentacja Techniczna przebudowy i remontu wraz z opisem i szczegółami prac remontowo budowlanych zgodnie z programem funkcjonalnym. W szczególności projekty Architektury oraz w razie potrzeb; Konstrukcji , Instalacji Wod-Kan , elektrycznej w zakresie: prace remontowe, częściowe wyburzenie ścian i postawienie nowych, częściowe demontowanie instalacji elektrycznej wod-kan i CO, dostosowanie klimatyzacji, instalacji. teletechnicznej internetowej , malowanie gipsowanie szpachlowanie wszystkich ścian, w części kładzenie wykładziny PCV – powierzchni około 200m2. Dostosowanie do części urządzeń i wyposażenia istniejącego wraz z inwentaryzacją przedmiotowego lokalu
Informacje dodatkowe:

INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKACJI Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
 2. Komunikacja z Wykonawcami odbywa się z zachowaniem formy pisemnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Adres do korespondencji: zajac@rckik.krakow.pl
 3. Ofertę wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@rckik.krakow.pl w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem własnoręcznym.
 4. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać na adres poczty elektronicznej w sposób umożliwiający kopiowanie ich treści i przenoszenie do innego dokumentu.
 5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian w warunkach postępowania. Postanowienie pkt. 8 stosuje się odpowiednio.
 6. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: w zakresie merytorycznym: Tomasz Majka , e-mail: majka@rckik.krakow.pl , Małgorzata Szeląg, email: m.szelag@rckik.krakow.pl ; w zakresie formalnym: Krzysztof Zając, e-mail: k.zajac@rckik.krakow.pl
 7. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać do dnia 01.09.2021r. Wnioski złożone po terminie Zamawiający pozostawi bez rozpoznania.
 8. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania Zamawiający będzie publikował na własnej witrynie internetowej.
 9. Zamawiający zaleca składanie oferty, oświadczeń lub dokumentów w formatach PDF, DOC, DOCX.
 10. Zamawiający dopuszcza następujące formaty kompresji: ZIP7, RAR.
 11. Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń i dokumentów przyjmuje się datę ich wczytania na serwerze pocztowym Zamawiającego.
 12. Zamawiający dopuszcza następujące formaty podpisu elektronicznego: dokumenty w formacie PDF należy opatrzyć podpisem PAdES, dokumenty w formacie inny niż PDF należy podpisać podpisem zewnętrznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego Zamawiający zaleca się podpisanie każdego dokumentu (dokument + podpis), a następnie spakowanie do folderu skompresowanego wysłanie na adres poczty elektronicznej.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 25 dni roboczych od podpisania umowy za wyjątkiem uzyskania dokumentacji, o której mowa w ust IV, pkt. 2, lit. g (szczegóły we wzorze umowy).

Data składania ofert: 2021 - 09 - 03
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 15:00
Data otwarcia: 2021 - 09 - 03
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 15:05
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/08/Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-postepowanie-znak-ZP-35_21.pdf
Ściągnij plik
Informacje dodatkowe:

KRYTERIA OCENY OFERT:

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według niżej wymienionego kryterium oceny ofert: Kryterium finansowe (cena) – waga 100 %;

Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty bez zadania określonego w ust. IV, pkt. 2, lit. e z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC /WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną, WOB – wartość oferty badanej.

 

Pozostałe informacje w załączonej dokumentacji zapytania ofertowego

 

 

Data publikacji: 2021 - 08 - 27

Zapytanie ofertowe

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 08 - 27

Zapytanie ofertowe/wersja WORD

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 08 - 27

Wzór umowy

Ściągnij załącznik
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Skip to content