ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY WODY ŻRODLANEJ DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE, sprawa ZP-18/21

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2021 - 05 - 11
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Poniżej 15 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Zapraszamy do złożenia oferty na wody źródlanej wraz z dzierżawą urządzeń dystrybucyjnych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Numer referencyjny postępowania: ZP-18/21.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. 16 lokalizacji/miejsc dostaw na terenie województwa Małopolskiego,
 2. Średnie miesięczne odbiory wody źródlanej w butlach 18,9l +/- 5% – 115 butli,
 3. Ilość urządzeń na stanie we wszystkich lokalizacjach:

– Urządzenia grzejąco- chłodzące wysokie o wysokości min 90 cm , mogąc podgrzać wodę do co najmniej 90 stopni Celsiusa oraz schłodzić do poniżej 10 stopni Celsiusa, z podajnikiem na kubki – 21 szt.

– Urządzenia typu POMPKA wraz ze stojakiem– 12 szt.

 1. Dopuszcza się urządzenia używane w doskonałym stanie technicznym;
 2. Sanityzacja urządzeń na życzenie Zamawiającego w cenie dzierżawy raz na 6 miesięcy;
 3. Bezpłatny serwis urządzeń w trakcie trwania dzierżawy;
 4. Dostawa wody raz na miesiąc. Wykaz miejsc dostawy pod linkiem:

https://rckik.krakow.pl/oddzialy-terenowe/

 

Informacje dodatkowe:

TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.). Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019) nie stosuje się na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

 

Pozostałe szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

 

 

Data składania ofert: 2021 - 05 - 18
Godzina składania ofert: 1. Oferty należy złożyć do dnia 18.05.2021 roku do godz. 11:00 – decyduje data i godzina wczytania na serwer pocztowy Zamawiającego.
2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
3. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
Data otwarcia: 2021 - 05 - 18
Godzina otwarcia: Godzina odczytu: 12:00
Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.). Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019) nie stosuje się na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
 2. Komunikacja z Wykonawcami odbywa się z zachowaniem formy pisemnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Adres do korespondencji: kochanski@rckik.krakow.pl , k.zajac@rckik.krakow.pl.
 3. Ofertę wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@rckik.krakow.pl oraz k.zajac@rckik.krakow.pl w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem własnoręcznym.
 4. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać na adres poczty elektronicznej w sposób umożliwiający kopiowanie ich treści i przenoszenie do innego dokumentu.
 5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian w warunkach postępowania. Postanowienie pkt. 8 stosuje się odpowiednio.
 6. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: w zakresie formalnym: Robert Kochański, Krzysztof Zając e-mail: zajac@rckik.krakow.pl; r.kochanski@rckik.krakow.pl
 7. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać do dnia 14.05.2021r. Wnioski złożone po terminie Zamawiający pozostawi bez rozpoznania.
 8. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania Zamawiający będzie publikował na własnej witrynie internetowej.

Pozostałe szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Data publikacji: 2021 - 05 - 11

Zapytanie ofertowe PDF

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 05 - 11

Zapytanie ofertowe Word

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 05 - 14

Odpowiedź do zapytania

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 05 - 19

Wyniki postępowania

Ściągnij załącznik
Skip to content