ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE Sprawa ZP-15/21

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2021 - 04 - 16
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Poniżej 130 000,00 zł netto

Przedmiot Zamówienia:

Zapraszamy do złożenia oferty na środki dezynfekcyjne Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Numer referencyjny postępowania: ZP-15/21.

Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.). Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019) nie stosuje się na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

 

Szczegóły w załączonej dokumentacji.

Data składania ofert: 2021 - 04 - 23
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 12:00
Data otwarcia: 2021 - 04 - 23
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia 12:05
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
Informacje dodatkowe:

KRYTERIA OCENY OFERT:

 1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według niżej wymienionego kryterium oceny ofert: Kryterium finansowe (cena) – waga 100 %;
 2. Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC /WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC– wartość oferty z najniższą ceną, WOB – wartość oferty badanej.

 

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 11, 31-540 Kraków, tel. 12 261 88 20, sekretariat@rckik.krakow.pl.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) – e mail iodo@rckik.krakow.pl.
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sprzątania terenów zewnętrznych RCKiK w Krakowie. Sprawa ZP-14-2021;
 • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 • dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania danych osobowych dotyczących osób realizujących zadania jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
 • w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  1. Wykonawca posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. Wykonawcy nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Szczegóły w załączonej dokumentacji.

Data publikacji: 2021 - 04 - 16

Specyfikacja zapytania ofertowego PDF.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 04 - 16

Specyfikacja zapytania ofertowego Word.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 04 - 20

Wyjaśnienie treści Specyfikacji – odpowiedź na zapytania:

Zapytanie:

„Jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu prosimy:
1. modyfikację par. 3 ust. 1  wzoru umowy: „(…) w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego towaru brutto, za każdy dzień zwłoki”;
2. modyfikację par. 3 ust. 2 wzoru umowy: „(…) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”;
3. modyfikację par. 3 ust. 2a wzoru umowy: „(…)w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”;
4. przewidzenie możliwości modyfikacji wartości umowy brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje ujęte w punktach od 1 do 3 oraz wyraża zgodę na propozycję pkt.4.

 

Powyższa informacja nie zawiera dodatkowych plików do pobrania.

 

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 04 - 21

Odpowiedzi do zapytań w załączonym pliku.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 04 - 27

Informacja otwarcia/wyniki postępowania.

W niniejszym zapytaniu ofertowym w oznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty.

1. Oferta Wykonawcy Henry Kruse Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie , Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce

-Część I; wartość oferty: 82 352,70 zł,

-Część II; wartość oferty: 15 191,93 zł,

-Część V; wartość oferty: 14 953,68 zł.

 

2. Oferta Wykonawcy Euro Trade Technology Sp. z o.o., 64-920 Piła, ul Siemiradzkiego 19

-Część IV; wartość oferty: 19 440,00 zł,

 

3. Oferta Wykonawcy Medilab Sp.  z o.o.

-Część I; wartość oferty: 82 620,00 zł,

-Część III; wartość oferty: 8 532,00 zł,

-Część V; wartość oferty: 12 852,00 zł.

 

W przypadku decyzji Zamawiającego o zawarciu umów, umowy zostaną zawarte z wykonawcami, którzy złożyli najtańsze oferty na daną część.

Niniejsza informacja nie posiada załącznika.

 

 

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 05 - 06

Wybór wykonawcy i zawarcie umowy  – dla części 2, 3, 4, 5 postępowania.

 

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 05 - 10

Wybór wykonawcy i zawarcie umowy  – dla części 1 postępowania.

Ściągnij załącznik
Skip to content