ZAPYTANIE OFERTOWE NA  DOSTAWĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH   W 4 CZĘŚCIACH DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE

Sprawa ZP-37/21

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2021 - 09 - 22
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Około 80 000,00 zł netto
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.). Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019) nie stosuje się na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.
Przedmiot Zamówienia:

Część 1: Urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka,

Część 2: Monitor do witryny – 1 sztuka,

Część 3: Urządzenie  przenośne grzewczo chłodzące o mocy min 1500 watt do użytku podczas mobilnych akcji poboru krwi – 2 sztuki,

Część 4: laptopy z wyposażeniem i dodatkowymi  monitorami – 2 komplety.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym (załącznik)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia lub dane części.
 • Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały – gwarantujący odczytanie treści.
 • Zamawiający zaleca sporządzenie oferty na drukach stanowiących załączniki do zapytania lub ściśle według określonego wzoru Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania.
 • Ofertę należy sporządzić w formie dokumentu elektronicznego lub papierowego

Szczegóły w zapytaniu ofertowym (załącznik)

Informacje dodatkowe:

INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKACJI Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
 2. Komunikacja z Wykonawcami odbywa się z zachowaniem formy pisemnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Adres do korespondencji:  r.kochanski@rckik.krakow.pl  k.zajac@rckik.krakow.pl
 3. Ofertę wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kopertowo na adres sekretariat@rckik.krakow.pl w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem własnoręcznym.
 4. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać na adres poczty elektronicznej w sposób umożliwiający kopiowanie ich treści i przenoszenie do innego dokumentu.
 5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian w warunkach postępowania. Postanowienie pkt. 8 stosuje się odpowiednio.
 6. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: w zakresie formalnym: Robert Kochański, Krzysztof Zając e-mail: zajac@rckik.krakow.pl; r.kochanski@rckik.krakow.pl
 7. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać do dnia 25.09.2021r. Wnioski złożone po terminie Zamawiający pozostawi bez rozpoznania.
 8. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania Zamawiający będzie publikował na własnej witrynie internetowej.
 9. Zamawiający zaleca składanie oferty, oświadczeń lub dokumentów w formatach PDF, DOC, DOCX, w przypadku ofertowania elektronicznego
 10. Zamawiający dopuszcza następujące formaty kompresji: ZIP7, RAR.
 11. Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń i dokumentów przyjmuje się datę ich wczytania na serwerze pocztowym Zamawiającego lub wpływu do sekretariatu.
 12. Zamawiający dopuszcza następujące formaty podpisu elektronicznego: dokumenty w formacie PDF należy opatrzyć podpisem PAdES, dokumenty w formacie inny niż PDF należy podpisać podpisem zewnętrznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego Zamawiający zaleca się podpisanie każdego dokumentu (dokument + podpis), a następnie spakowanie do folderu skompresowanego wysłanie na adres poczty elektronicznej.
Data składania ofert: 2021 - 09 - 30
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 14:00
Data otwarcia: 2021 - 09 - 30
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 14:15
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/09/Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-postepowanie-znak-ZP-37_21.pdf
Ściągnij plik
Data: 20211008
Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru na każdym jego etapie.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.).

Szczegóły w zapytaniu ofertowym (załącznik)

 

Data publikacji: 2021 - 09 - 22

Zapytanie ofertowe

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 09 - 22

Zapytanie ofertowe – Word

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 09 - 29

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

W zapytaniu ofertowym na Dostawę środków trwałych, w opisie przedmiotu zamówienia w części 1, dotyczącej urządzenia wielofunkcyjnego w wymaganiach czasu wydruku pierwszej strony w kolorze określili Państwo czas nie więcej niż 6,5 sekund. Czy możemy Państwu przedstawić ofertę na urządzenie z czasem uzyskania pierwszej strony nie więcej niż 6,7 sekundy? Będą brać Państwo taką ofertę pod uwagę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z czasem uzyskania pierwszej strony nie więcej niż 6,7 sekundy.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 09 - 29

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Odnosząc się do zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia pn ” urządzenie przenośne….” proszę o informację, czy zamiast dostawy urządzenia USB dopuszczalny jest pilot zdalnego sterowania

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie bez USB i w zamian za to pilotem zdalnego sterowania.

 

 

 

Odpowiedzi z dnia 29.09.2021r. na zapytania Wykonawców nie mają osobnych załączników do ściągnięcia.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 10 - 19

Wyniki dla części 3 – unieważnienie postępowania.

Ściągnij załącznik
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Skip to content