Zapytanie ofertowe na doostawę parasoli reklamowych nr 3/20

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2020 - 07 - 07
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: do 30 000 Eur netto liczone po kursie 4,2693 zł za 1EUR
Przedmiot Zamówienia:

Dostawa jednorazowa 1500 sztuk parasoli reklamowych .

 • Szczegóły w opisie przedmiotu zamówienia.
 • Oferowane parasole muszą odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty, z tym że: wymiary i masy oferowanych parasoli mogą się różnić nie więcej niż +/-5% od podanych w opisie przedmiotu zamówienia .
 • Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty złożenia zamówienia.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych w wysokości 1% wartości brutto oferty za każdy dzień zwłoki ponad wyznaczony 30 dniowy termin realizacjiprzedmiotu zamówienia.
Informacje dodatkowe:
 • W ofercie należy podać ceny jednostkowe netto za sztukę przedmiotu zamówienia, wartość netto i brutto za całość, stawkę VAT. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części, ofertę należy sporządzić w odniesieniu do całości.
 • O wyborze wykonawcy decyduje najniższa cena na całość przedmiotu zamówienia.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert będzie umieszczona na stronie www Zamawiającego w tym samym miejscu co niniejsze zapytanie.
Data składania ofert: 2020 - 07 - 13
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 11:00.
Oferty należy złożyć w formacie PDF na e-mail: k.zajac@rckik.krakow.pl
Oferta ma być podpisana przez osobę do reprezentacji oferenta.
Należy dołączyć zaparafowaną kopię KRS/kopię wpisu do CEIDG.
Do oferty ma być dołączony zaparafowany opis przedmiotu zamówienia przez osobę do reprezentacji oferenta.
Oferty złożone po tej dacie i godzinie nie będą brane pod uwagę.
Termin ważności oferty: 30 dni od daty składania.
Data otwarcia: 2020 - 07 - 13
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:01
Informacje dodatkowe:
 • Niniejsze postępowanie nie jest postępowaniem w myśl ustawy z dnia 29 Stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 1843).
 • Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie w każdym czasie niniejszego zapytania bez podania przyczyny.
 • Osoba do kontaktu: Krzysztof Zając/ k.zajac@rckik.krakow.pl
Data publikacji: 2020 - 07 - 07

Opis przedmiotu zamówienia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 07 - 08

Dnia 08.07.2020r wpłynęły następujące pytania:

 1. Pkt. 1 i 2. Czy parasole mają być identyczne i nadruk ma być taki sam.
 2. Co oznacza sformułowanie 10 mm kij stalowy?
 3. Na zdjęciu przedstawiono parasol z drewnianą rączką i trzonem, czy zdjęcie przedstawia parasol, który życzy sobie Zamawiający , czy jest to zdjęcie poglądowe?
 4. sitodruk jednostronny monochromatyczny biały; – czy Zamawiający wie że przy tego rodzaju nadruku krzyż w kropli będzie koloru czaszy parasola

 

Odpowiedzi:

 • Ad 1. Zamawiający informuje, ze obydwa typy parasoli mają być takie same, i nadruk również taki sam.
 • Ad 2. Średnica i materiał trzonu.
 • Ad 3. Przedstawione zdjęcie jest poglądowe.
 • Ad 4. Zamawiający ma świadomość , że przy tego rodzaju nadruku krzyż w kropli będzie koloru czaszy parasola.

Wpis nie posiada załącznika.

 

 

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 07 - 10

W odpowiedzi na wątpliwości Wykonawców informujemy, że rączka parasola ma być drewniana zaokrąglona, kij stalowy.

Wpis nie posiada załącznika.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 08 - 27

Unieważnienie postępowania

Ściągnij załącznik
Skip to content