„Wykonanie utwardzenia terenu na działce 75/2 obręb 17 Śródmieście zlokalizowanej przy ul. Prochowej w Krakowie.”

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2020 - 12 - 08
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Przedmiot Zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na wykonaniu utwardzenia terenu na dz. 75/2 obręb 17 Śródmieście przy ul. Prochowej w Krakowie.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawierają: Załącznik nr 1 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, Załącznik nr 8 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Roboty Drogowe, Załącznik nr 9 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Zieleń, Załącznik nr 10 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Wewnętrzne Instalacje Elektryczne, Załącznik nr 11 do SIWZ – Przedmiar robót – roboty drogowe i zieleń, Załącznik nr 12 do SIWZ – Przedmiar robót – wewnętrzne instalacje elektryczne, a także pozwolenie na budowę, dokumentacja projektowa, opisy techniczne, rysunki.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza „produkty” równoważne. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały i urządzenia, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, która to ocena będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub ich odrzuceniu.

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja postępowania.

Data składania ofert: 2020 - 12 - 29
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert 10:00
Data otwarcia: 2020 - 12 - 29
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-ZP-27_20.pdf
Ściągnij plik
Informacje dodatkowe:

Szczegółowe wymagania w dokumentacji postępowania.

Data publikacji: 2020 - 12 - 08

Ogłoszenie o zamówieniu.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 12 - 08

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 12 - 08

Załączniki nr 8 – 12N

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 12 - 18

Załączniki nr 8-12Q

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 12 - 18

Ujednolicona treść SIWZ_ZP_27-20

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 12 - 18

Wyjaśnienia treści SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 12 - 18

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540548160-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 01 - 07

Informacja z otwarcia ofert

Ściągnij załącznik
Skip to content