„Wykonanie przebudowy budynku w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych w celu przystosowania dla potrzeb RCKiK Oddział Terenowy Wadowice.”

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2020 - 12 - 30
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy.
Przedmiot Zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy budynku w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych w celu przystosowania dla potrzeb RCKiK Oddział Terenowy Wadowice.

  1. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawierają: Załącznik nr 1 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, Załącznik nr 8 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Załącznik nr 9 do SIWZ – Przedmiar robót, Załącznik nr 10 do SIWZ – Projekt techniczny a także wizualizacje, rysunki, rzuty, schematy itp.
  2. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza „produkty” równoważne. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały i urządzenia, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, która to ocena będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub ich odrzuceniu.
  3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności objęte zakresem przedmiotu zamówienia:
  • Prace budowlane.
  • Montaż urządzeń instalacji CO.
  • Montaż urządzeń instalacji elektrycznej.
  • Montaż urządzeń instalacji elektrycznej i teletechnicznej.
  • Montaż wyposażenia.
Informacje dodatkowe:

Informacja z otwarcia ofert – postępowanie znak ZP-30_20

 

Data składania ofert: 2021 - 01 - 26
Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2021 - 01 - 26
Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-postepowanie-znak-ZP-30_20.pdf
Ściągnij plik
Data: 20210208
Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

Data publikacji: 2020 - 12 - 30

Ogłoszenie o zamówieniu nr 775853-N-2020

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 12 - 30

SIWZ_ZP-30/20

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 12 - 30

Załączniki nr 8-19 do SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 01 - 15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – nr 540403595-N-2021

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 01 - 19

Ogłoszenie nr 540405242-N-2021 z dnia 19.01.2021r.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 01 - 19

Modyfikacja SIWZ II z dnia 19.01.2021r.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 01 - 21

Edytowalny ujednolicony tekst SIWZ ZP-30/20

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 01 - 15

Wyjaśnienia treści SIWZ ZP-30/20

Ściągnij załącznik
Skip to content