Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach budynku przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2019 - 01 - 01
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 144 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1.Skrócony opis przedmiotu zamówienia :  

Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach budynku przy ul. Rzeźniczej 11  w Krakowie

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

 

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 

-60% cena (cena będzie obliczana proporcjonalnie) Maksymalnie 6 punktów

-10% –  punkt – doświadczenie w utrzymaniu czystości w podmiotach leczniczych w pomieszczeniach gdzie występuje narażenie na czynniki zakaźne lub chorobotwórcze personelu Wykonawcy przeznaczonego do realizacji zamówienia. Należy załączyć do oferty poświadczenie od co najmniej dwóch zamawiających o świadczeniu takich usług wraz z dowodami poprawnego ich wykonania

-30% – 3 punkty – doświadczenie Wykonawcy jako podmiotu w utrzymaniu czystości na obiektach powyżej 1500m2 (dotyczy obiektu jako całości). Należy załączyć do oferty poświadczenie od co najmniej dwóch zamawiających o świadczeniu takich usług wraz z wraz z dowodami poprawnego ich wykonania

 

Stosuje się postanowienia par 2, ust 4, pkt 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

Ponadto oferowane usługi (całość przedmiotu zamówienia) muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej dokumentacji Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia  oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

3.Zamawiający nie przewiduje składania zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

Informacje dodatkowe:
  • WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej, posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

  • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  • Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
  • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Zamawiający uzna, że wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  leżeli wykonawca  wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł

 

2a.Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje  co najmniej trzy umowy  na utrzymanie czystości w obiektach o metrażu , każdy co najmniej 3000m2;  każda zrealizowana umowa usług j/w lub będąca w trakcie realizacji  na kwotę co najmniej 50 000,00 zł brutto

 

2b Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej sześcioma  osobami do wykonywania usług będących przedmiotem niniejszego postępowania

 

3.Zamawiający uzna, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu  z udziału w postępowaniu  na podstawie przesłanek opisanych w art. 24, ust 1 pkt 12-23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie dokumentów w załączniku 2 do SIWZ

 

4.Zamawiajacy przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 pkt 1, 2 UPZP tj. wykonawcy:

-w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

-który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

5. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA PROCEDURY OKREŚLONEJ W ART. 24aa UPZP. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa UPZP,

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: wnosi w formach dopuszczonych PZP się w wysokości 5 000,00 zł , nr konta Zamawiającego: 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004 ( Bank Gospodarstwa Krajowego)

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości  2% wartości brutto umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia  w formach dopuszczonych przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych w terminie najpóźniej w dniu  zawarcia umowy

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

Data składania ofert: 2019 - 01 - 09
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Miejsce składania ofert:
RCKiK w Krakowie, ul Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Język ofert: Polski
Data otwarcia: 2019 - 01 - 09
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert
Informacje dodatkowe:
  • INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

  • SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

 

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl (zapytania wysyłać na oba maile) lub faksem,  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22. Wysyłając fax proszę jednocześnie wysyłać zapytania na maile.

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Ogłoszenie nr 500003-N-2019 z dnia 2019-01-01 r

 

Data publikacji: 2018 - 12 - 11

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 01 - 11

Unieważnienie postępowania

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress