RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2022 - 06 - 21
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Poniżej progu bagatelności
Przedmiot Zamówienia:
 1. Przedmiot zamówienia stanowią usługi wzorcowania i legalizacji wag.
 2. Wzorcowanie wag należy wykonać w miejscu ich użytkowania.
 3. Legalizację należy wykonać w jednostce certyfikującej.
 4. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 11 maja 2001r. – prawo o miarach (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 2166 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019, poz. 759).
 5. Wykaz wag wraz z wskazaniem rodzaju czynności oraz miejsca użytkowania zawiera Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

UWAGA: Zamawiający wymaga pisemnego świadectwa legalizacji ponownej dla wag lekarskich.

Informacje dodatkowe:
 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
 2. Komunikacja z Wykonawcami odbywa się z zachowaniem formy pisemnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Adres do korespondencji: kochanski@rckik.krakow.pl .
 3. Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@rckik.krakow.pl w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem własnoręcznym.
 4. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Robert Kochański, e-mail: kochanski@rckik.krakow.pl; Agnieszka Janeczek, e-mail: a.janeczek@rckik.krakow.pl
 5. Zamawiający zaleca składanie oferty w formatach PDF, DOC, DOCX.
 6. Zamawiający dopuszcza następujące formaty kompresji: ZIP7, RAR.
 7. Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń i dokumentów przyjmuje się datę ich wczytania na serwerze pocztowym Zamawiającego.
 8. Zamawiający dopuszcza następujące formaty podpisu elektronicznego: dokumenty w formacie PDF należy opatrzyć podpisem PAdES, dokumenty w formacie inny niż PDF należy podpisać podpisem zewnętrznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego Zamawiający zaleca się podpisanie każdego dokumentu (dokument + podpis), a następnie spakowanie do folderu skompresowanego wysłanie na adres poczty elektronicznej.
Data składania ofert: 2022 - 06 - 24
Godzina składania ofert: 12:00
Data otwarcia: 2022 - 06 - 24
Godzina otwarcia: 12:05
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/06/Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-postepowanie-znak-Z-13_22.pdf
Ściągnij plik
Data: 20220624
Informacje dodatkowe:
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 11, 31-540 Kraków, tel. 12 261 88 20, sekretariat@rckik.krakow.pl.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) – e mail iodo@rckik.krakow.pl.
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi wzorcowania i legalizacji wag. Sprawa Z-13/22;
 • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 • dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania danych osobowych dotyczących osób realizujących zadania jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
 • w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  1. Wykonawca posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. Wykonawcy nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Data publikacji: 2022 - 06 - 21 Ściągnij załącznik
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Skip to content