Usługi sprzątania terenów zewnętrznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2021 - 04 - 15
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Poniżej 130 000 PLN
Przedmiot Zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi usługa sprzątania terenów zewnętrznych.W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

codziennego zamiatania przed i wokół budynków przy ul. Rzeźniczej nr 9 i nr 11 w Krakowie,

codziennego zmywania schodów wejściowych do budynku ul. Rzeźnicza 11 oraz w razie potrzeby zmycie wężem (pod ciśnieniem) chodnika i podmurówki (opaski budynku)  przełączce,

sprzątania terenu przed i wokół budynków nr 9 i 11 oraz terenu parkingu przy ul. Prochowej w okresie zimowym tj. odśnieżanie, usuwanie lodu, natychmiastowo po wystąpieniu opadów a w razie konieczności posypywanie chodników i posesji solą lub piaskiem,

koszenie trawy na posesji dwa razy w miesiącu (co dwa tygodnie) w okresie od 01.05.2021 r. do 31.10.2021 r. wraz z wywozem i utylizacją trawy, czyszczenie chodników i krawężników, po każdym koszeniu trawy a także utrzymywanie ładu i porządku na posesji należącej do RCKiK w Krakowie.

Powierzchnia sprzątanych terenów zewnętrznych wynosi odpowiednio:

771 m2 – teren zewnętrzny wokół budynków przy ul Rzeźniczej 9 i 11,

400 m2 – teren parkingu przy ul. Prochowej,

537 m2 – teren os. Na Skarpie 66.

Informacje dodatkowe:

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Data składania ofert: 2021 - 04 - 23
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert 12:00
Data otwarcia: 2021 - 04 - 23
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia 12:05
Informacje dodatkowe:
 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
 2. Komunikacja z Wykonawcami odbywa się z zachowaniem formy pisemnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Adres do korespondencji: r.kochanski@rckik.krakow.pl .
 3. Ofertę wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@rckik.krakow.pl w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem własnoręcznym.
 4. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać na adres poczty elektronicznej w sposób umożliwiający kopiowanie ich treści i przenoszenie do innego dokumentu.
 5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian w warunkach postępowania. Postanowienie pkt. 8 stosuje się odpowiednio.
 6. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: w zakresie formalnym: Robert Kochański, e-mail: kochanski@rckik.krakow.pl;
 7. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać do dnia 19.03.2021r. Wnioski złożone po terminie Zamawiający pozostawi bez rozpoznania.
 8. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania Zamawiający będzie publikował na własnej witrynie internetowej.
 9. Zamawiający zaleca składanie oferty, oświadczeń lub dokumentów w formatach PDF, DOC, DOCX.
 10. Zamawiający dopuszcza następujące formaty kompresji: ZIP7, RAR.
 11. Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń i dokumentów przyjmuje się datę ich wczytania na serwerze pocztowym Zamawiającego.
 12. Zamawiający dopuszcza następujące formaty podpisu elektronicznego: dokumenty w formacie PDF należy opatrzyć podpisem PAdES, dokumenty w formacie inny niż PDF należy podpisać podpisem zewnętrznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego Zamawiający zaleca się podpisanie każdego dokumentu (dokument + podpis), a następnie spakowanie do folderu skompresowanego wysłanie na adres poczty elektronicznej.
Data publikacji: 2021 - 04 - 15

Zapytanie ZP-14/21

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 04 - 16

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź:

Zapytanie:

„W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 15.04.2021r. dotyczącego usługi sprzątania terenów zewnętrznych w obiektach RCKiK w Krakowie chciałem zapytać czy stwierdzenie „…a także utrzymywanie ładu i porządku na terenie posesji należącej do RCKiK w Krakowie.” dotyczącego terenu zlokalizowanego na os. Na Skarpie 66 obejmuje codzienną usługę tak jak w przypadku obiektów na ul. Rzeźniczej 9 i 11 czy tylko po koszeniu raz na dwa tygodnie ponieważ nie jest to doprecyzowane dokładnie tak jak w przypadku obiektów przy ul. Rzeźniczej 9 i 11?”

Odpowiedź:

W lokalizacji os. Na Skarpie 66A Wykonawca jest obowiązany jedynie kosić trawę na posesji dwa razy w miesiącu (co dwa tygodnie) w okresie od 01.05.2021 r. do 31.10.2021 r. wraz z wywozem i utylizacją trawy, czyszczeniem chodników i krawężników.

(żadne pliki do tej odpowiedzi nie są dołączone)

 

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 04 - 21

Czy zwykłe sprzątanie codzienne (poza odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi) rozumiane jako zamiatanie / zmywanie chodników i schodów przed budynkiem ma odbywać się każdego dnia tygodnia z uwzględnieniem sobót, niedziel i dni świątecznych? Czy też dla tych czynności określenie „codzienne” rozumiane jest jako sprzątanie od poniedziałku do piątku, tj. w dni pracujące z wyłączeniem dni świątecznych; jeśli wypadają w tygodniu?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że określenie codzienne należy rozumieć jako sprzątanie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wykonywania czynności objętych zakresem codziennego sprzątania również w soboty oraz dni wolne od pracy w przypadku wystąpienia potrzeb.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 04 - 22

Zapytanie ZP-14/21 po modyfikacji z dnia 21.04.2021r.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 04 - 22

w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na usługi sprzątania terenów zewnętrznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zwracam się z prośbą o wyjaśnienie sposobu wyliczenia oferty. We wzorze umowy jest wyszczególnione w §3 ust 1:

Z tytułu wykonania Usługi Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie w wysokości ;

…………. zł brutto miesięcznie za wykonanie czynności, o których w mowa §1 ust. 2 pkt. a-b,

………… brutto za jednorazowe wykonanie czynności, o której mowa w §1 ust. 2 pkt. c, – należy podać cenę za dzień czy za jednorazową usługę? W trakcie intensywnej zimy może zajść konieczność odśnieżania np 2-3 razy w ciągu dnia

……….. zł brutto za każdy dzień wykonania czynności, o której mowa w §1 ust. 2 pkt. d, –  należy podać cenę za dzień czy za jednorazową usługę? Ze względu na różne okoliczności np. zmianę warunków atmosferycznych prace mogą się wydłużyć do 2, 3 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dla czynności wymienionych w §1 ust. 2 pkt. c należy podać wynagrodzenie za jednorazowe wykonanie, a dla czynności wymienionych w §1 ust. 2 pkt. d należy podać cenę za jeden dzień wykonywania czynności.

Ściągnij załącznik
Skip to content