USŁUGI SPRZĄTANIA TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2022 - 05 - 20
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Poniżej progu bagatelności.
Przedmiot Zamówienia:
 1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa sprzątania terenów zewnętrznych.
 2. W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

codziennego zamiatania przed i wokół budynków przy ul. Rzeźniczej nr 9 i nr 11 w Krakowie,

codziennego zmywania schodów wejściowych do budynku ul. Rzeźnicza 11 oraz w razie potrzeby zmycie wężem (pod ciśnieniem) chodnika i podmurówki (opaski budynku)  przełączce,

sprzątania terenu przed i wokół budynków nr 9 i 11 oraz terenu parkingu przy ul. Prochowej w okresie zimowym tj. odśnieżanie, usuwanie lodu, natychmiastowo po wystąpieniu opadów a w razie konieczności posypywanie chodników i posesji solą lub piaskiem,

koszenie trawy na posesji dwa razy w miesiącu (co dwa tygodnie) w okresie od 01.06.2022 r. do 31.10.2022 r. wraz z wywozem i utylizacją trawy, czyszczenie chodników i krawężników, po każdym koszeniu trawy a także utrzymywanie ładu i porządku na posesji należącej do RCKiK w Krakowie.

 1. Powierzchnia sprzątanych terenów zewnętrznych wynosi odpowiednio:
 2. 771 m2 – teren zewnętrzny wokół budynków przy ul Rzeźniczej 9 i 11,
 3. 400 m2 – teren parkingu przy ul. Prochowej,
 4. 537 m2 – teren os. Na Skarpie 66.
Informacje dodatkowe:
 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
 2. Komunikacja z Wykonawcami odbywa się z zachowaniem formy pisemnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Adres do korespondencji: kochanski@rckik.krakow.pl .
 3. Ofertę wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@rckik.krakow.pl w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem własnoręcznym.
 4. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać na adres poczty elektronicznej w sposób umożliwiający kopiowanie ich treści i przenoszenie do innego dokumentu.
 5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian w warunkach postępowania. Postanowienie pkt. 8 stosuje się odpowiednio.
 6. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: w zakresie formalnym: Robert Kochański, e-mail: kochanski@rckik.krakow.pl;
 7. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać do dnia 24.05.2022r. Wnioski złożone po terminie Zamawiający pozostawi bez rozpoznania.
 8. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania Zamawiający będzie publikował na własnej witrynie internetowej.
 9. Zamawiający zaleca składanie oferty, oświadczeń lub dokumentów w formatach PDF, DOC, DOCX.
 10. Zamawiający dopuszcza następujące formaty kompresji: ZIP7, RAR.
 11. Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń i dokumentów przyjmuje się datę ich wczytania na serwerze pocztowym Zamawiającego.
 12. Zamawiający dopuszcza następujące formaty podpisu elektronicznego: dokumenty w formacie PDF należy opatrzyć podpisem PAdES, dokumenty w formacie inny niż PDF należy podpisać podpisem zewnętrznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego Zamawiający zaleca się podpisanie każdego dokumentu (dokument + podpis), a następnie spakowanie do folderu skompresowanego wysłanie na adres poczty elektronicznej.
Data składania ofert: 2022 - 05 - 25
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 15:00
Data otwarcia: 2022 - 05 - 25
Godzina otwarcia: Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/05/Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-postepowanie-znak-Z-09_22.pdf
Ściągnij plik
Data: 20220527
Informacje dodatkowe:
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 11, 31-540 Kraków, tel. 12 261 88 20, sekretariat@rckik.krakow.pl.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) – e mail iodo@rckik.krakow.pl.
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sprzątania terenów zewnętrznych RCKiK w Krakowie. Sprawa ZP-09-2022;
 • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 • dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania danych osobowych dotyczących osób realizujących zadania jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
 • w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  1. Wykonawca posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. Wykonawcy nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Data publikacji: 2022 - 05 - 20

Zapytanie ofertowe Z-09/22

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2022 - 05 - 23

Wyjaśnienia treści zapytania

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2022 - 05 - 23

Zapytanie ofertowe po modyfikacji z dnia 23.05.2022r.

Ściągnij załącznik
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Skip to content