RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2018 - 11 - 26
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 144 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1.OPZ

Całodobowa /365 dni w roku/ ochrona mienia – budynków oraz terenu wchodzącego w skład nieruchomości, stanowiącej własność RCKiK w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 11 i ul. Rzeźniczej 9, 31-540 Kraków
Szczegóły w Załączniku do pkt. D, ppkt. 1 SIWZ (2)

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

1.)-60% (do 6 punktów) – cena liczona proporcjonalnie
2.)-40% (4 punkty) zapewnienie przez wykonawcę świadczenia usług ochrony i dozoru przez osoby będące kwalifikowanymi pracownikiami ochrony fizycznej, wpisanych na odpowiednią listę Komendanta Głównego Policji, zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę – co najmniej 7 osób przeznaczonych do pracy na obiekcie Zamawiającego.
Pod częścią cenową oferty należy zadeklarować spełnienie kryterium 2 kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty

3.Zamawiający nie przewiduje składania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

Informacje dodatkowe:
  • WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej, posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

1.1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
1.2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
1.3. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
1.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Zamawiający uzna, że wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej leżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł

2a.Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej trzy umowy na ochrone mienia lub osób w obiektach o metrażu , każdy co najmniej 3000m2; każda zrealizowana umowa usług j/w lub będąca w trakcie realizacji na kwotę co najmniej 50 000,00 zł brutto

2b Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca wykaże, że: ochrona będzie wykonywana przez osoby posiadające min dwa lata doświadczenia jako faktycznie wykonujące usługi ochrony i dozoru – co najmniej 7 osób przeznaczonych do pracy na obiekcie Zamawiającego

2c. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności jeśli wykonawca wykaże się posiadaniem koncesji na wykonywanie usług ochrony mienia i osób

3.Zamawiający uzna, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek opisanych w art. 24, ust 1 pkt 12-23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie dokumentów w załączniku 2 do SIWZ

4.Zamawiajacy przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 pkt 1, 2 UPZP

5. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA PROCEDURY OKREŚLONEJ W ART. 24aa UPZP. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa UPZP

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się
2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się, najpóźniej w dniu zaracia umowy w wysokości 5%wartości umowy brutto
3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN
4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Numer ogłoszenie w BZP: 653238-N-2018 z 26.11.2018r
Data składania ofert: 2018 - 12 - 06
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert; 10:00
Miejsce skladania: RCKiK Kraków, ul Rzeznicza 11, 31-540 Kraków
Oferty papierowe, pocztą, kurierem lub osobiscie
Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania
Data otwarcia: 2018 - 12 - 06
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Informacje dodatkowe:

1.INFORMACJE PODSTAWOWE
1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl
2.Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej UPZP
3. Osoby do kontaktu:
mgr Anna Drzymała – tel. 12 261-88-10
mgr Krzysztof Zając – Tel. 12 261-88-18

2.SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM
Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie odbywało drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl i k.zajac@rckik.krakow.pl (zapytania wysyłać na oba maile) lub faksem, tel. 0-12 261-88-10, 12 261 -88 -18 fax: 012 261-88-22. Wysyłając fax proszę jednocześnie wysyłać zapytania na maile.
Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem
Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Data publikacji: 2018 - 11 - 26

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 11 - 27

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 11 - 30

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 12 - 07

Informacja z otwarcia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 12 - 12

Wynik – unieważnienie postępowania

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress