Usługa sprzątania wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2020 - 12 - 08
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 139 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Usługa sprzątania wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Szczegóły w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Informacje dodatkowe:

Szczegóły w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Data składania ofert: 2020 - 12 - 18
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Składanie ofert w formie tradycyjnej na papierze, osobiście (do sekretariatu) , pocztą lub kurierem na adres:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie , ul Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Data otwarcia: 2020 - 12 - 18
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Informacje dodatkowe:

SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.
  2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@rckik.krakow.pl, kochanski@rckik.krakow.pl, k.zajac@rckik.krakow.pl. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
  3. Zamawiający preferuje korespondencję w formie elektronicznej. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać na adres mailowy podany w pkt. 2 powyżej, w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. W przypadku przesłania pisma w formie elektronicznej nie ma potrzeby przesyłania go dodatkowo pocztą.
  4. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania informacji o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
  5. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
  6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
Data publikacji: 2020 - 12 - 08

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 12 - 08

Ogłoszenie o zamówieniu

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 12 - 10

Wyjaśnienia treści SIWZ ZP-28/20

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 12 - 22

Unieważnienie postępowania

Ściągnij załącznik
Skip to content