Usługa przechowania osocza i próbek archiwizacyjnych osocza w temperaturze poniżej -25OC (unieważniony)

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2012 - 10 - 10
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 130 tys. EUR
Przedmiot Zamówienia:

Przechowanie przez okres 13 miesięcy ilości do 20 tysięcy litrów osocza na raz i jednocześnie 8m3 próbek archiwizacyjnych osocza

Podane jak wyżej ilości osocza mogą ulegać zmniejszeniu w zależności od rozchodu osocza do frakcjonatorów od Zamawiającego

Informacje dodatkowe:

WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

 

1.Złożonie oferty cenowej

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 90% cena pozowania osocza oraz próbek archiwizacyjnych osocza

– 10% cena transportu

Zamawiający przewiduje składanie zamówień uzupełniających (do 25% – tylko w zakresie zwiększania ilości osocza powyżej ilości 16 000 l.).  

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

 

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości  20 000,00 zł brutto w formach przewidzianych ustawą Prawo zamówień Publicznych w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

Data otwarcia: 2012 - 10 - 19
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13
  • A  A  A  A  
Skip to content