Usługa przechowania osocza i próbek archiwizacyjnych osocza w temperaturze poniżej -25OC (UNIEWAŻNIONY)

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2012 - 10 - 19
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 130 tys. EUR
Przedmiot Zamówienia:

Usługa przechowania osocza i próbek archiwizacyjnych osocza w temperaturze poniżej -25OC

Szczegóły określa:  zał. do pkt. D ppkt 1  SIWZ

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 90% cena pozowania osocza oraz próbek archiwizacyjnych osocza

– 10% cena transportu

Szczegóły rozliczeń usług transportu określa wzór umowy

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

 

1.Złożonie oferty cenowej

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń  i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

 

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości  20 000,00 zł brutto w formach przewidzianych ustawą Prawo zamówień Publicznych w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

Data otwarcia: 2012 - 10 - 26
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13
  • A  A  A  A  
Skip to content