RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2018 - 06 - 06
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 144 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1 Opis przedmiotu zamówienia : 

 

 

Część I – wagomieszarki – 15 sztuk

 

Część II nóż do sterylnych połączeń drenów – 1 sztuka

 

Część III Inkubator do przechowywania koncentratów płytkowych 1 sztuka wraz z kompatybilnymi wytrząsarkami do przechowywania KKP – 2 sztuki

 

 

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

 

(dotyczy części I i III)

1.)-60% (do 6 punktów)  – cena liczona proporcjonalnie

2.)-20% (do 2 punktów) – termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia  do 30 dni kalendarzowych – 2 punkty; do 60 dni kalendarzowych – 1 pkt, do 90 dni kalendarzowych  – 0 pkt . (nieprzekraczalny termin realizacji to 90 dni kalendarzowych)

3.)-20 % długość gwarancji (2 punkty).  Zamawiający przyzna po 0, 5pkt za każde 6 miesięcy wydłużające gwarancje powyżej 24mcy (max 10pkt)

 

(Dotyczy części II)

1.)-60% (do 6 punktów)  – cena liczona proporcjonalnie

2.)-20% (do 2 punktów) – termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia  do 30 dni kalendarzowych – 2 punkty; do 60 dni kalendarzowych – 1 pkt, do 90 dni kalendarzowych  – 0 pkt . (nieprzekraczalny termin realizacji to 90 dni kalendarzowych)

3.)-15 % długość gwarancji (1,5 pkt).  Zamawiający przyzna po 0, 5pkt za każde 6 miesięcy wydłużające gwarancje powyżej 24mcy (max 1,5pkt)

4.)- 5%  (0,5 pkt) , możliwość zgrzewania drenów poniżej 3,5 cm 

 

Pod częścią cenową oferty należy zadeklarować wszelkie terminy

Informacje dodatkowe:
  • WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

2.Zamawiający uzna, że wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  leżeli wykonawca  wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł

 

2a.Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje  co dwie  umowy na dostawy sprzętu medycznego  takiego  jak w odpowiedniej części przedmiotu zamówienia;  każda zrealizowana umowa dostawy na kwotę co najmniej 30 000,00 zł brutto

 

3.Zamawiający uzna, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu  z udziału w postępowaniu  na podstawie przesłanek opisanych w art. 24, ust 1 pkt 12-23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie dokumentów w załączniku 2 do SIWZ

 

4.Zamawiajacy przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 pkt 1, 2 UPZP tj. wykonawcy:

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń    i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA PROCEDURY OKREŚLONEJ W ART. 24aa UPZP. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa UPZP, tj. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

 

  • SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Oferty Można składać w odniesieniu do wszystkich części.

2.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3.Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej

4. Zamawiający nie przewiduje  zwrotu kosztów w postępowaniu

 

  • Numer ogłoszenia w BZP:

568009-N-2018 z dnia 2018-06-05

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

Data składania ofert: 2018 - 06 - 19
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Miejsce składania: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

Zmiana terminu składania na 22.06.2018, godzina 10:00
Data otwarcia: 2018 - 06 - 19
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania.

Zmiana terminu otwarcia na 22.06.2018, godzina 11:00
Informacje dodatkowe:

 

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy          z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl (zapytania wysyłać na oba maile) lub faksem,  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22. Wysyłając fax proszę jednocześnie wysyłać zapytania na maile.

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

Data publikacji: 2018 - 06 - 06

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 06 - 06

Opis przedmiotu zamówienia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 06 - 11

Sprostowanie SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 06 - 12

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 06 - 18

Uwaga, przesuniecie terminu składania i otwarcia ofert na 22.06.2018r na godzinę 10:00 (składanie) i 11:00 (otwarcie)

 

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 06 - 25

Informacja z otwarcia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 07 - 02

Ogłoszenie o wyborze

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress