Sprzęt medyczny do pobierania i preparatyki krwi oraz sprzęt chłodniczy

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2017 - 09 - 01
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1.Skrócony Opis

Część I – wagomieszarki – 11 sztuk

Część II zgrzewarka głowicowa stacjonarna – 1 sztuka

Część III zgrzewarki głowicowe przenośne – 3 sztuki

Cześć IV – Zamrażarka niskotemperaturowa, fabrycznie nowa, przeznaczona do przechowywania materiałów w temperaturze regulowanej w zakresie od -50°C do -86°C

 

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy wszystkich części):

2.1.)-60% (do 60 punktów)  – cena liczona proporcjonalnie

2.2.)-30% (do 30 punktów) – termin realizacji dostawy

Zamawiający przyzna 5pkt za każdy tydzień skracający termin dostawy z 7 tygodni (7 tygodni 0pkt, do  6 tygodni 5pkt, …, mniej niż tydzień 30 pkt)

2.3.)-10% wydłużenie terminu gwarancji (do 10 punktów).

Zamawiający przyzna po 5pkt za każde 6 miesięcy wydłużające gwarancje powyżej 24mcy (max 10pkt)

 

3.Zamawiający nie przewiduje składania zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt

Informacje dodatkowe:
  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Złożenie oferty cenowej. Wykonawca może odnośnie danej części zamówienia złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę można złożyć na jedną lub więcej części. Zamawiający przewiduje postępowanie określone w art. 24aa UPZP

   1.1.Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na jedną lub więcej części

   1.2.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

   1.3.Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej

   1.4.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1, ust 1b UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 pkt 12-23

4.Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie  art. 24, ust 5  UPZP za wyjątkiem art. 24, ust 5  pkt1

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi sie

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi sie

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

5.Formalności przy zawieraniu umowy: Umowa zostanie zawarta w najkrótszym możliwym terminie wynikającym z PZP i przesłana  w dwóch egzemplarzach pocztą do wykonawcy. Należy odesłać jeden podpisany egzemplarz

 

 

  • Numer ogłoszenia w BZP: 580406-N-2017 z dnia 2017-08-31

 

Data składania ofert: 2017 - 09 - 11
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00,
Miejsce składania RCKiK w Krakowie, ul Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Pocztą, kurierem, osobiście do sekretariatu
Data otwarcia: 2017 - 09 - 11
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00, termin związani ofertą 30 dni od daty skladania.
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/09/ogłosz.-o-wyborze.pdf
Ściągnij plik
Data: 20171006
Informacje dodatkowe:
  • INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

  • SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl, Sekretariat@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem:  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22 (proszę wysyłać zapytania na co najmniej dwa adresy e-mailowe)

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

Data publikacji: 2017 - 09 - 01

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 09 - 01

Opis przedmiotu zamówienia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 09 - 06

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 09 - 12

Protokół z otwarcia

 

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress