ROBOTY REMONTOWE POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY ZGRZEWALNEJ W BUDYNKU MAGAZYNU MUROWANEGO REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE, OS. NA SKARPIE 66.

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2022 - 05 - 19
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Poniżej progu bagatelności.
Przedmiot Zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pokrycia dachu magazynu murowanego RCKiK os. Na Skarpie 66. Szczegółowy zakres i ilości robót określa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiąca Załącznik Nr 4 do Zapytania, przedmiar stanowiący Załącznik Nr 5 do Zapytania.

Informacje dodatkowe:
 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
 2. Komunikacja z Wykonawcami odbywa się z zachowaniem formy pisemnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Adres do korespondencji: kochanski@rckik.krakow.pl
 3. Ofertę wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@rckik.krakow.pl w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem własnoręcznym.
 4. Zamawiający zaleca składanie oferty, oświadczeń lub dokumentów w formatach PDF, DOC, DOCX.
 5. Zamawiający dopuszcza następujące formaty kompresji: ZIP7, RAR.
 6. Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń i dokumentów przyjmuje się datę ich wczytania na serwerze pocztowym Zamawiającego.
 7. Zamawiający dopuszcza następujące formaty podpisu elektronicznego: dokumenty w formacie PDF należy opatrzyć podpisem PAdES, dokumenty w formacie inny niż PDF należy podpisać podpisem zewnętrznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego Zamawiający zaleca się podpisanie każdego dokumentu (dokument + podpis), a następnie spakowanie do folderu skompresowanego wysłanie na adres poczty elektronicznej.
 8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zapytania ofertowego. Wszelkie informacje publikowane będą na stronie postępowania.
Data składania ofert: 2022 - 05 - 25
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert 15:00.
Data otwarcia: 2022 - 05 - 25
Godzina otwarcia: Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/05/Zawiadomienie-o-zamknieciu-postepowania-bez-dokonania-wyboru-postepowanie-znak-Z-08_22.pdf
Ściągnij plik
Informacje dodatkowe:
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 11, 31-540 Kraków, tel. 12 261 88 20, sekretariat@rckik.krakow.pl.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) – e mail iodo@rckik.krakow.pl.
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty remontowe pokrycia dachowego z papy zgrzewalnej w budynku magazynu murowanego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, os. Na Skarpie 66. Sprawa Z-08/22;
 • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 • dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania danych osobowych dotyczących osób realizujących zadania jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
 • w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  1. Wykonawca posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. Wykonawcy nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Data publikacji: 2022 - 05 - 19

Zapytanie ofertowe Z-08/22

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2022 - 05 - 19

Załącznik Nr 5 do Zapytania

Ściągnij załącznik
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Skip to content