Remont Oddziału Terenowego RCKiK w Tarnowie przy ulicy Lwowskiej 178 A

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2013 - 11 - 29
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 130 tys. EUR
Przedmiot Zamówienia:

Dokumentacja branżowa

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 100% cena (oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza)

 

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Zamawiający przewiduje składanie zamówień dodatkowych tylko w przypadku obiektywnej konieczności wynikającej z faktu braku możliwości wykonania zamówienia podstawowego bez zamówień dodatkowych.  Zamówienia dodatkowe będą udzielane na podstawie  art. 67, ust. 1 pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych. (zamówienia dodatkowe nie mogą przekroczyć 20% wartości umowy brutto).

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń     i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY  

1.Wadium: wnosi się w wysokości 5 000,00 zł Nr konta: 11 1240 4722 1111 0000 4860 5113 Bank Pekao SA

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości 3% wartości umowy brutto najpóźniej w dniu zawarcia umowy

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

Wadium i Zabezpieczenie wnosi się w formach dopuszczonych ustawą PZP

 

Numer ogłoszenia w BZP: 492134-2013 z 29.11.2013r

Data otwarcia: 2013 - 12 - 13
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13
  • A  A  A  A  
Skip to content