Przywileje honorowych dawców

Honorowy Dawca Krwi – przywileje


Każdy krwiodawca, który zarejestruje się w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i odda dobrowolnie, honorowo – nieodpłatnie krew otrzymuje tytuł „Honorowego Dawcy Krwi”.

Honorowemu Dawcy Krwi poza tytułem i legitymacją przysługuje:
- posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kcal;
- bezpłatne wyniki badań diagnostycznych (grupa krwi, morfologia, badania markerów czynników zakaźnych przenoszonych przez krew) - wyniki badań można odebrać po 7 dniach od oddania krwi;
- zwrot kosztów zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. nr 60 poz. 281 z późn. zm.; Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.;
- zwrot kosztów przejazdu do najbliższej placówki publicznej służby krwi (RCKiK lub TO);
- karta identyfikacyjna grupy krwi (po co najmniej trzykrotnym oddaniu krwi);
- ulga podatkowa - odliczenie wartości oddanej krwi od dochodu ( Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych );
- dzień wolny od nauki lub pracy – w dniu oddania ( § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. Dz. U. nr 60 z 1996 r. poz. 281) W przypadku niezakwalifikowania się do oddania krwi lub w przypadku zgłoszenia się na badania kontrolne dzień wolny nie przysługuje, wydawane jest wówczas zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy lub w szkole na czas określony.

Krwiodawca po oddaniu co najmniej 5 litrów krwi (kobiety), 6 litrów(mężczyźni) lub odpowiadające tej objętości ilości innych składników krwi może otrzymać legitymację i tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”.

Tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” nadawany jest przez PCK na podstawie wniosku - zakładka druki do pobrania . Wypełniony wniosek z potwierdzeniem przez RCKiK lub TO ilości oddanej krwi lub jej składników należy przekazać do Małopolskiego Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Studenckiej 19 w Krakowie.

Nazwa i wzór odznaki Ilość oddanej krwi w litrach
Kobiety Mężczyźni
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 3 º
5 6
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 2 º
10 12
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 1 º
15 18
Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują następujące przywileje : - korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej; http://https://krwiodawcy.org/akty_prawne/D20042135Lj.pdf - bezpłatne zaopatrzenie w leki podstawowe i uzupełniające do wysokości urzędowych limitów cen oraz bezpłatne leki które ZHDK może stosować w związku z oddaniem krwi (lista leków ustalana jest przez Ministerstwo Zdrowia - https://ktomalek.pl/lista-lekow-refundowanych-2019-honorowy-dawca-krwi/h-1) – receptę na leki wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista. W celu otrzymania recepty i podczas jej realizacji należy okazać dokument potwierdzający uprawnienie (Legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi); - bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla ZHDK 1 º (dotyczy miasta Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa i Zakopanego - dwie linie). W Tarnowie Honorowi Dawcy Krwi przez okres 30 dni od daty każdorazowego oddania krwi udokumentowanego przez punkt krwiodawstwa w legitymacji HDK mogą korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej - Uchwała nr XLV/607/2010 - przejazdy ulgowe liniami dziennymi i nocnymi http://http://www.ztp.krakow.pl/bilety/uprawnienia-do-ulg/

Warunki wydania biletu wolnej jazdy :

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie : osoby, które oddały bezpłatnie co najmniej 18 litrów (mężczyźni) / 15 litrów (kobiety) krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych składników krwi,legitymacja potwierdzająca nadanie odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" za oddanie 15/18 litrów krwi lub legitymacja Honorowego Dawcy Krwi z odpowiednim wpisem, poświadczonym pieczątką Centrum Krwiodawstwa oraz dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej - Uchwała Rady Miasta Krakowa Nr LXXVII/1893/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu (Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza Nr XVIII/202/2015 z dn. 15.12,2015 r.): honorowi dawcy krwi, którzy oddali min. 18 litrów (mężczyźni)/8 litrów (kobiety) krwi i co najmniej raz w roku kalendarzowym po otrzymaniu uprawnienia do bezpłatnego przejazdu honorowo oddadzą krew w ilości 450 ml oraz krwiodawcy, którzy osiągnęli wymagane minimum, a ze względów zdrowotnych nie mogą oddać krwi – na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dotyczą krwiodawców zameldowanych na pobyt stały w Nowym Sączu oraz zameldowanych w gminach, z którymi Prezydent Miasta Nowego Sącza zawarł porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie wykonywania regularnych przewozów środkami komunikacji miejskiej.

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Tarnowie : Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi po oddaniu co najmniej 15 litrów (kobiety)/ 18 litrów (mężczyźni) krwi lub odpowiadające tej objętości ilości innych składników krwi – legitymacja Honorowego Dawcy Krwi ze zdjęciem stwierdzająca nadanie odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 1 º oraz dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy lub specjalny bilet wydany przez Gminę Miasta Tarnowa na wniosek osoby uprawnionej.

Zniżki i ulgi w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych http://dawcomwdarze.pl/

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi może otrzymać tytuł „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Tytuł i odznaczenie nadawane są w uznaniu za wybitne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz działalności w ruchu krwiodawstwa. Tytuł nadawany jest przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, przysługuje po oddaniu co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników. Kryteria nadawania odznaki „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” zostały opracowane przez Prezydium Krajowej Rady HDK PCK. Aby otrzymać tytuł i odznakę należy złożyć wniosek w PCK lub zgłosić się do RCKiK lub Oddziału Terenowego - zakładka druki do pobrania

Nazwa i wzór odznaki Ilość oddanej krwi w litrach
Kobiety Mężczyźni
"Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"
20 20

Ustawa o publicznej służbie krwi "http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971060681/U/D19970681Lj.pdf
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Skip to content