RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2014 - 03 - 17
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 130 tys. EUR
Przedmiot Zamówienia:

Kompleksowe przeglądy i serwis  urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, tj. klimatyzatorów ( jednostek zewnętrznych i wewnętrznych), instalacji chłodniczych i odprowadzania skroplin, oraz powiązanych instalacji elektrycznych – zwanych dalej łącznie „klimatyzatorami”     w Oddziałach Terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, raz na kwartał.

Szczegóły określa  załącznik  nr 1 do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia będący jednocześnie formularzem ofertowym)

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 100% cena (oferta z najniższą cena zostanie wybrana jako najkorzystniejsza)

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających .

 Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych.

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

  1. Nie dopuszcza  się składanie ofert częściowych

  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: wnosi się w wysokości 3 000,00zł

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości  6% wartości umowy brutto w formach dopuszczonych przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych w dniu zawarcia umowy

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

Nr konta Zamawiającego: 11 1240 4722 1111 0000 4860 5113 Bank PeKaO S.A

Data otwarcia: 2014 - 03 - 28
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13
  • A  A  A  A  
Skip to content