OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU W ZAKOPANEM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21 CELEM JEGO DOSTOSOWANIA DLA POTRZEB ODDZIAŁU TERENOWEGO RCKIK W KRAKOWIE

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2021 - 08 - 10
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Poniżej 130 000 PLN.
Przedmiot Zamówienia:
 1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na opracowaniu koncepcji architektonicznej budynku w Zakopanem przy ul. Piłsudskiego 21 celem jego dostosowania dla potrzeb oddziału terenowego RCKiK w Krakowie.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Opracowanie winno zawierać:

 1. Program funkcjonalno-użytkowy zgodny z wytycznymi zamawiającego, obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, a także w oparciu o inwentaryzację budynku i opinię techniczną (ekspertyzę architektoniczno-budowlaną).
 2. Uzyskanie uzgodnień: uprawnionego rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń i ochrony p.poż., Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, uprawnionego rzeczoznawcy w zakresie ochrony sanitarnej.
 3. Opracowanie opinii i wytycznych w zakresie prac konstrukcyjnych przez uprawnionego konstruktora.
 4. Szacunkowy koszt przewidzianej inwestycji oraz zakres prac remontowo-budowlanych budynku w celu przywrócenia dobrego stanu technicznego.
 1. Dokumentację należy sporządzić w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej.
Informacje dodatkowe:
 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej Sekcji, w szczególności:
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
 • Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały – gwarantujący odczytanie treści.
 • Zamawiający zaleca sporządzenie oferty na drukach stanowiących załączniki do zapytania lub ściśle według określonego wzoru Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania.
 • Ofertę należy sporządzić w formie dokumentu elektronicznego.
 1. Zawartość oferty:
 • Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania.
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zapytania.
 • W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
Data składania ofert: 2021 - 08 - 13
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 12:00
Data otwarcia: 2021 - 08 - 13
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia:12:05
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/08/Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-postepowanie-znak-ZP-31_21.pdf
Ściągnij plik
Data: 20210813
Informacje dodatkowe:
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 11, 31-540 Kraków, tel. 12 261 88 20, sekretariat@rckik.krakow.pl.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) – e mail iodo@rckik.krakow.pl.
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na koncepcji architektonicznej budynku w Zakopanem przy ul. Piłsudskiego 21 celem jego dostosowania dla potrzeb oddziału terenowego RCKiK w Krakowie. Sprawa ZP-30/21;
 • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 • dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania danych osobowych dotyczących osób realizujących zadania jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
 • w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  1. Wykonawca posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. Wykonawcy nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Data publikacji: 2021 - 08 - 10

Zapytanie ofertowe ZP-31/21

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 08 - 10

Ekspertyza

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 08 - 10

Inwentaryzacja

Ściągnij załącznik
Skip to content