OPRACOWANIE DOKUMENTACJI REMONTU DACHU BUDYNKU RCKiK OS. NA SKARPIE 66A.

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2021 - 08 - 23
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Poniżej 130 000 PLN.
Przedmiot Zamówienia:
 1. Opracowanie dokumentacji remontu dachu budynku RCKiK os. Na Skarpie 66a zgodnie z decyzją nr 728/2021 PINB w Krakowie, w szczególności wykonanie niezbędnych robót budowlanych  w celu wzmocnienia więźby dachowej  poprzez:
  • Wymianę elementów więźby dachowej (na podstawie wykonanej ekspertyzy).
  • Założenie na krawędziach dachu siatki osłonowej ( na całym obwodzie dachu) zabezpieczającej przed upadkiem fragmentów pokrycia dachu.
  • Wymianę całości pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki oraz gąsiorów w miejscach wymiany elementów konstrukcji dachu.
  • Wykonanie przemurowania wszystkich kominów wykonanych z cegły ceramicznej wraz z wymianą betonowych czapek kominowych.
  • Wymianę wszystkich obróbek blacharskich w tym rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej lub z blachy tytan-cynk gołowalcowanej.
  • Zakres oferty obejmuje również oszacowanie wartości robót związanych z przedmiotowym remontem w oparciu o wykonany przedmiar orientacyjnego zakresu robót na podstawie wizji lokalnych na obiekcie i opracowanie kosztorysu inwestorskiego.
  • Opracowanie należy sporządzić w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w trzech egzemplarzach zapisanych na nośniku elektronicznym.
  • Nadzór autorski i inwestorski.

  UWAGA: Decyzja nr 728/2021 z dnia 18.06.2021 nakazuje RCKiK usuniecie nieprawidłowości stanu technicznego dachu precyzując wymianę konkretnych elementów, ale jednocześnie nakazuje wykonać prace budowlane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zgodnie z wnioskami i zaleceniami zawartymi w pkt. 8-9 uzupełnionej ekspertyzy. Punkt 8-9 zaleca min. wymianę więcby dachowej w całości, wymianę pokrycia dachu, remont kapitalny kominów. Istnieje konieczność zajęcia stanowiska przez autora ekspertyzy.

 2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia oraz dokumenty do opracowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
Informacje dodatkowe:
  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 11, 31-540 Kraków, tel. 12 261 88 20, sekretariat@rckik.krakow.pl.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) – e mail iodo@rckik.krakow.pl.
  • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji remontu dachu budynku RCKiK os. Na Skarpie 66a. Sprawa ZP-30/21;
  • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
  • dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • obowiązek podania danych osobowych dotyczących osób realizujących zadania jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
  • w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
   1. Wykonawca posiada:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
   1. Wykonawcy nie przysługuje:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Data składania ofert: 2021 - 08 - 30
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 15:00
Data otwarcia: 2021 - 08 - 30
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia:15:05
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/08/Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-postepowanie-znak-ZP-33_21.pdf
Ściągnij plik
Data: 20210909
Informacje dodatkowe:
 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
 2. Komunikacja z Wykonawcami odbywa się z zachowaniem formy pisemnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Adres do korespondencji: k.zajac@rckik.krakow.pl
 3. Ofertę wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@rckik.krakow.pl w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem własnoręcznym.
 4. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać na adres poczty elektronicznej w sposób umożliwiający kopiowanie ich treści i przenoszenie do innego dokumentu.
 5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian w warunkach postępowania. Postanowienie pkt. 8 stosuje się odpowiednio.
 6. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: w zakresie merytorycznym: Tomasz Majka , e-mail: majka@rckik.krakow.pl w zakresie formalnym: Robert Kochański, e-mail: k.zajac@rckik.krakow.pl
 7. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać do dnia 26.08.2021r. Wnioski złożone po terminie Zamawiający pozostawi bez rozpoznania.
 8. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania Zamawiający będzie publikował na własnej witrynie internetowej.
 9. Zamawiający zaleca składanie oferty, oświadczeń lub dokumentów w formatach PDF, DOC, DOCX.
 10. Zamawiający dopuszcza następujące formaty kompresji: ZIP7, RAR.
 11. Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń i dokumentów przyjmuje się datę ich wczytania na serwerze pocztowym Zamawiającego.
 12. Zamawiający dopuszcza następujące formaty podpisu elektronicznego: dokumenty w formacie PDF należy opatrzyć podpisem PAdES, dokumenty w formacie inny niż PDF należy podpisać podpisem zewnętrznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego Zamawiający zaleca się podpisanie każdego dokumentu (dokument + podpis), a następnie spakowanie do folderu skompresowanego wysłanie na adres poczty elektronicznej.
 13. Ofertę należy sporządzić zgodnie z następującymi wymaganiami: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia, wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały – gwarantujący odczytanie treści, zamawiający zaleca sporządzenie oferty na drukach stanowiących załączniki do zapytania lub ściśle według określonego wzoru Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania, ofertę należy sporządzić w formie dokumentu elektronicznego. Zawartość oferty: wypełniony i podpisany Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zapytania, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
Data publikacji: 2021 - 08 - 23

Zapytanie ofertowe ZP-33/21

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 08 - 23

Ekspertyza techniczna

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 08 - 23

Więźba dachowa – rzut, przekrój

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 08 - 23

Wzór umowy

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 08 - 26

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 08 - 31

Informacja o złożonych ofertach

Złożono 5 ofert:

 1. BUDOWNICTWO Michał Linder/Warszawa, ul. Bukowińska, cena ofert brutto 59 655,00 zł,
 2. Pracownia Projektowa HYDROBETAM Sp.  z o.o. /Kraków, ul Bolesława Komorowskiego, cena oferty brutto 19 311,00 zł,
 3. MCM Projekt/Biały Dunajec, ul. Kościuszki, cena oferty brutto 18 200,00,
 4. Biuro Projektów Piotr Wolarek,/Kraków, ul. Świętokrzyska, cena oferty brutto 18 450,00 zł,
 5. PW Projekt Biuro Inżynieryjno-Konstrukcyjne/Jaworzno, ul. Śląska, cena oferty brutto 14 760,00 zł.

Umowa zostanie zawarta niezwłocznie z oferentem, który złożył najtańszą niepodlegającą odrzuceniu ofertę.

Niniejszy wpis nie ma ząłącznika.

 

Ściągnij załącznik
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Skip to content