Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń Oddziału Terenowego RCKiK Wadowicach os. Kopernika 10

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2020 - 07 - 02
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Do 30 000,00 EUR netto po kursie 4,2693 zł/EUR
Przedmiot Zamówienia:

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE, 31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, zwane dalej „Inwestorem” zwraca się z zapytaniem ofertowym  nr 1/20:

realizowanym na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwot przewidzianych w art. 4 z uwzględnieniem art. 70¹ -70⁵ Kodeksu cywilnego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń Oddziału Terenowego RCKiK Wadowicach  os. Kopernika 10– zwanej dalej „dokumentacją”

Informacje dodatkowe:

Szczegóły w załącznikach

Data składania ofert: 2020 - 07 - 09
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 11:00

Miejsce i termin składania ofert:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. nr 4.15 (IV piętro - Sekretariat) w terminie do dnia 09.07. 2020 roku, do godz. 11:00. Oferty należy składać w nieprzeźroczystych kopertach zawierających znak sprawy, dane teleadresowe Wykonawcy i dopisek ”Zapytanie ofertowe na dokumentację przebudowy pomieszczeń , nie otwierać przed dniem 09.07.2020 i godziną 11:15" . Zaleca się aby przed złożeniem oferty Wykonawca wraz z przedstawicielem zamawiającego dokonał wizji lokalnej terenu, którego dotyczy wykonanie dokumentacji.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.
Data otwarcia: 2020 - 07 - 09
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:15
Informacje dodatkowe:

Szczegóły w załącznikach.

Osoba do kontaktu:

Edyta Morozewicz, tel.: 12 261 88 10, mail: e.morozewicz@rckik.krakow.pl

Krzysztof Zając, tel.: 12 261 88 18, mail: k.zajac@rckik.krakow.pl

Data publikacji: 2020 - 07 - 02

Pełna treść zapytania ofertowego

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 07 - 02

Wzór umowy

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 07 - 02

Klauzula Rodo, proszę dołączyć do oferty

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 07 - 06

Informacja:

RCKiK w Krakowie uprzejmie informuje, że w zapytaniu ofertowym

-w ust. 2, pkt. c), lit. i ma być:

„Opis i szczegóły prac remontowo-budowlanych zgodnie z koncepcją ustaloną z Zamawiającym    oraz  zgodnie z zaleceniami  Zamawiającego, obejmujących: częściowe wyburzenie ścian i postawienie nowych, częściowy demontaż instalacji elektrycznej i instalacji wod-kan oraz CO, wykonanie klimatyzacji, instalacji teletechnicznej, internetowej; malowanie, gipsowanie, szpachlowanie wszystkich ścian; kładzenie płytek na części powierzchni, nowa posadzka (około 140m2)”,

 

-w ust. 1, pkt. c) ma być:

„szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, na potrzeby ogłoszenia przetargu na właściwe prace budowlane remontu w/w pomieszczeń”.

 

w/w informacja nie jest opatrzona załącznikiem.

 

Ściągnij załącznik
Skip to content