OPRACOWANIE AKTUALIZACJI INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ ORAZ EKSPERTYZY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W ZAKOPANEM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2021 - 04 - 30
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Szacunkowa wartość zamówienia poniżej kwoty 130 000 złotych netto.
Przedmiot Zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu aktualizacji inwentaryzacji budowlanej istniejącego obiektu z przeznaczeniem na Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zakopanem. Zakres przedmiotu zamówienia:

Wykonanie opracowania zawierającego: opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni, opis materiałów budowlanych z jakich wykonane zostały poszczególne elementy budynku, zestawienie powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń, wymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarówno naziemnych, jak i podziemnych, rzut dachu w skali 1:50 lub 1:100 z naniesionymi elementami więźby dachowej, przewodami kominowymi i wentylacyjnymi oraz sposobem odwodnienia, przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów (rzędnych posadzek, podestów klatek schodowych, tarasów i balkonów, dachu i kominów, gzymsów, studzienek, murków i poziomu terenu), rysunki architektoniczno-budowlane elewacji z naniesionymi wszystkimi jej elementami, szczegółową dokumentację fotograficzną całego obiektu wraz z pomieszczeniami w postaci zdjęć (w formie elektronicznej i drukowanej) oraz rzutu z naniesionymi miejscami wykonania zdjęć.

Wykonanie ekspertyzy technicznej, a w tym: wykonanie odkuć i odkrywek elementów konstrukcji, opis techniczny budynku wraz z inwentaryzacją wszystkich uszkodzeń podstawowych elementów konstrukcji budynku w formie dokumentacji rysunkowej i fotograficznej, ocena istniejącego stanu technicznego podstawowych elementów konstrukcji, tj. konstrukcji fundamentów, ścian, stropów, więźby dachowej wraz z dokonaniem odkrywek/badań, pomiarami ugięć i przemieszczeń konstrukcji, określenie aktualnego stopnia zużycia technicznego budynku, analiza przyczyn powstania uszkodzeń podstawowych elementów konstrukcji, ocena ogólna bezpieczeństwa budynku i jego poszczególnych elementów, w tym analizy obliczeniowe dopuszczalnych obciążeń elementów konstrukcyjnych, a w szczególności fundamentów, stropów, ścian, nadproży, belek, więźby dachowej, podanie zakresu i programu robót naprawczych i remontowych, sformułowanie wniosków, w tym ocena stanu budynku, jego instalacji i uszkodzeń w kontekście jego przydatności do dalszego użytkowania oraz planowanej modernizacji zmiany sposobu użytkowania wraz z uwzględnieniem czynników ekonomicznych.

Dokumenty odbiorowe:

Inwentaryzacja budowlana w 4 egz. w wersji papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej (nieedytowalnej – pdf, JPG oraz edytowalnej – doc.).

Ekspertyza techniczna w 4 egz. w wersji papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej (nieedytowalnej – pdf, JPG oraz edytowalnej – doc.).Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Dokumentacja stanowiąca umowny przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie jednostki projektowej, iż jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz winna zawierać pisemny dowód sprawdzenia projektu, zgodnie z treścią art. 20 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlanego.

Poszczególne komplety dokumentacji należy spakować w oddzielne opakowania zbiorcze wraz z czytelnymi opisami.

Na 7 dni roboczych przed ostatecznym terminem realizacji należy przekazać Zamawiającemu 1 kpl. dokumentacji w wersji papierowej celem jej weryfikacji i uzgodnienia przez Zamawiającego.

Dokumentację należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w twardą okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację.

Wersja elektroniczna ostatecznie przekazanej dokumentacji ma dokładnie odpowiadać wersji papierowej i należy ją wykonać po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego.

Wersję elektroniczną dokumentacji należy przekazać na odrębnych dwóch płytach CD

Opracowana dokumentacja musi być w całości uzgodniona przez Zamawiającego.

Wszelkie używanie znaków towarowych, nazw własnych w opracowaniu jest ZABRONIONE.

Przywoływanie i odwoływanie się jest możliwe przy dodatkowym wskazaniu norm tożsamych lub równoważnych dla danych rozwiązań.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty wykonanie wizji lokalnej.

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy.

Data składania ofert: 2021 - 05 - 07
Godzina składania ofert: 12:00
Data otwarcia: 2021 - 05 - 07
Godzina otwarcia: 12:10
Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy.

Data publikacji: 2021 - 04 - 30

Zapytanie ofertowe ZP-17/21

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 05 - 18

Wyniki postępowania

Ściągnij załącznik
Skip to content