Oferta pracy dla sprzątaczki – pilne – rekrutacja zakończona

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Krakowie

zatrudni  pilnie pracowników zaplecza gospodarczego:

na stanowisko: sprzątaczka

miejsce pracy : Kraków

Zadania na stanowisku:

 • Dbanie o czystość na terenie całego RCKiK w Krakowie bądź wydzielonych pomieszczeń ( zarówno laboratoryjnych jak i biurowych)
 • Sprzątanie pomieszczeń sanitarnych, mycie i dezynfekcja podłóg i ścian
 • Okresowe mycie stolarki okiennej

Wymagania:

 • Wykształcenie min. podstawowe
 • Sumienność, obowiązkowość , odpowiedzialność
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

            Oferujemy:

 • Umowę o pracę (pełny etat)
 • Wynagrodzenie podstawowe, dodatek za wysługę lat
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego, świadczenia socjalne

*Zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji (CV ) –wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z RODO ( zasady przesyłania CV dostępne w zakładce : „Kariera” na stronie internetowej RCKiK w Krakowie) na adres email: a.kulka@rckik.krakow.pl lub pocztą na adres: 31-540 Kraków, ul Rzeźnicza 11

Oferta aktualna do: 31.01.2021 r.

Dziękujemy za wszystkie przesłane oferty. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

* niedopełnienie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy, wyklucza przyjęcie dokumentów. Dokumenty, które nie będą zawierać zgody o której mowa, będą usuwane.

Informacja dla kandydatów do pracy

 1. Od kandydatów  do pracy wymagamy podania danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (przez nich wskazanych) oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  w zakresie, który pozwoli na ocenę kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 2. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych należy składane dokumenty uzupełnić o podpisane oświadczenie:
 3. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie przez okres najbliższych 12 miesięcy.”
 4. W przypadku, gdy z własnej woli, w składanych dokumentach przekazuje Pani/Pan szczególnej kategorii dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) należy dokumenty te uzupełnić o podpisane oświadczenie:
 5. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie nie wskazanym w przepisach prawa pracy w tym szczególnej kategorii danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, RCKiK informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa z siedzibą w Krakowie przy ul.  Rzeźniczej 11, 31 – 540 Kraków, tel. 12 261-88-20, sekretariat@rckik.krakow.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – email iodo@rckik.krakow.pl  – jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe Państwa będą przetwarzane na podstawie:

a. Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w związku z art. 221 kodeksu pracy w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji;

b. Art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO , w zakresie danych nie wymienionych w kodeksie pracy, a przekazanych w dokumentach aplikacyjnych.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi teleinformatyczne.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku . W przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane przez okres jego trwania i wymagany przepisami prawa regulującymi przechowywanie akt osobowych.

6. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania.

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z art. 22 kodeksu pracy.

Skip to content