Oferta pracy dla ratownika medycznego lub pielęgniarki w Terenowym Oddziale w Tarnowie – rekrutacja zakończona

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Krakowie  zatrudni osobę na stanowisko

Ratownik medyczny lub pielęgniarka w Terenowym Oddziale w Tarnowie   

 Wymagania niezbędne:

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej  lub tytuł zawodowy ratownika medycznego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dyspozycyjność i gotowość do pracy w weekendy
 • Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych

Zakres zadań:

 • Pobieranie krwi i jej składników oraz próbek krwi zgodnie z procedurami
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
 • Opieka nad krwiodawcami i udzielanie pomocy medycznej.
 • Udział w akcjach wyjazdowych poboru krwi
 • Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i pozytywne kształtowanie wizerunku RCKiK

Oferujemy :

 • Prestiżowe miejsce pracy
 • Zatrudnienie w  ramach umowy o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Świadczenia socjalne, dofinansowanie do wczasów, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie

*Zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji (CV )wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z RODO na adres email: a.kulka@rckik.krakow.pl lub pocztą na adres:
31-540 Kraków, ul Rzeźnicza 11

Na oferty czekamy do 30.06.2022 r.

Zakres danych, jakie kandydat powinien podać , by wziąć udział w rekrutacji:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. dane kontaktowe (wskazane przez kandydata);
 4. wykształcenie;
 5. kwalifikacje zawodowe ( o ile są niezbędne na aplikowane stanowisko)
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 1. Jeśli Pani/Pan chce dobrowolnie podać dane dodatkowe, których nie wymagamy koniecznie w aplikacji należy umieścić klauzulę: „

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie  zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych”.

 • Jeśli Pani/Pan chce, może dodatkowo wyrazić zgodę na udział w kolejnych organizowanych przez nas procesach rekrutacji umieszczając w aplikacji klauzulę:

Wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV i wykorzystanie go w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,  zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych nie dłużej niż 12 miesięcy

Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgodnie z art.13 ust 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( (Dz.Urz.UE L 119, s.1) – zwanego dalej RODO- informujemy, że:

1.            Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 11 31-540 Kraków

2.            Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych po adresem e-mail: iodo@rckik.krakow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.            Jako Administrator przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji procesów rekrutacji Podstawą przetwarzania Państwa danych jest;

a)            realizacja przepisów prawa – tj. art. 22(1) ustawy kodeks pracy, par. 12 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia a w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  – przesłanka art. 6 ust. 1 lit c RODO

b)            zgoda –  w zakresie przetwarzania Państwa danych w  podczas rekrutacji w zakresie szerszym aniżeli wskazany art. 22(1) ustawy kodeks pracy jak i treść Rozporządzenia, jak również w przypadku kiedy wyrażają Państwo wolę udziału w przyszłych procesach rekrutacji – przesłanka art. 6 ust 1 lit a RODO

4.            Podanie danych wskazanych w art. 22(1) ustawy kodeks pracy jest obligatoryjne w przypadku zgody całkowicie dobrowolne, co oznacza możliwość jej cofnięcia w każdym czasie.

5.            Dane osobowe są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia celów lub w przypadku wyrażonej zgody tj. udziału w przyszłych rekrutacjach nie dłużej niż przez 12 miesiące od daty złożenia

6.            Dane osobowe  nie będą udostępniane innym podmiotom

7.            W wyniku przetwarzania danych przysługują Państwu, określone prawa wynikające z RODO

a)            prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)            prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)             prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)            prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)            prawo do przenoszenia danych;

f)             prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2 w Warszawie

Należy wskazać iż realizacja niektórych praw może podlegać ograniczeniom wynikającym z realizacji przepisów prawa

8.            Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzecich

9.            Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowane procesu przetwarzania w tym profilowania.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Skip to content