Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Krakowie

pilnie zatrudni: 
           
pracownika obsługi gospodarczej

miejsce pracy: Zakopane

 Zakres zadań:

  • Nadzór gospodarczy  budynku należącego do RCKiK
  • Utrzymywanie czystości na posesji i dbanie o najbliższe otoczenie wokół budynku,
  • koszenie trawników, żywopłotu , odśnieżanie i inne czynności pomocnicze.

Wymagania:

  • dbałość o czystość
  • odpowiedzialność i punktualność
  • motywacja do pracy
  • sumienność
  • dobra kondycja fizyczna

Oferujemy :

Zatrudnienie w  ramach umowy o pracę w  pełnym wymiarze czasu pracy, świadczenia socjalne, dofinansowanie do wczasów, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

*Zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji (CV ) –wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z RODO ( zasady przesyłania CV dostępne w zakładce : „Kariera” na stronie internetowej RCKiK w Krakowie) na adres email: a.kulka@rckik.krakow.pl lub pocztą na adres: 31-540 Kraków, ul Rzeźnicza 11

Tel 12 261 88 14 (Kadry) lub 12 261 88 10 (Dział Ekonomiczno-Administracyjny)

Na oferty czekamy do: 30.06.2021r.

Dziękujemy za wszystkie przesłane oferty. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

* niedopełnienie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy, wyklucza przyjęcie dokumentów. Dokumenty, które nie będą zawierać zgody o której mowa, będą usuwane.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy (Obowiązek informacyjny) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, RCKiK informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 11, 31 – 540 Kraków, tel. 12 261- 88-20, sekretariat@rckik.krakow.pl

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – email iodo@rckik.krakow.pl – jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych. 3. Pani/Pana dane osobowe Państwa będą przetwarzane na podstawie: a. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 kodeksu pracy w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji; b. Art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO , w zakresie danych nie wymienionych w kodeksie pracy, a przekazanych w dokumentach aplikacyjnych.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi teleinformatyczne.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku . W przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane przez okres jego trwania i wymagany przepisami prawa regulującymi przechowywanie akt osobowych.

 6. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane  podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania.

 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z art. 22 kodeksu pracy.my dbamy o ochronę Pana/Pani danych osobowych, a Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych nie jest zgodne z przepisami RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9.Pan/Pani też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania  i usunięcia;

Skip to content