Oferta pracy dla kierowcy kat. D – rekrutacja zakończona

RCKiK w Krakowie  ogłasza rekrutację na stanowiska:  Kierowca kat. D ( 1 etat)

Oczekujemy:

  • Odpowiednich kwalifikacji zawodowych ( prawo jazdy kat. D, świadectwo kwalifikacji do przewozu osób i rzeczy)
  • Min. 3- letniego doświadczenia zawodowego
  • Dyspozycyjności (praca również w weekendy)
  • Mile widziana znajomość standardów publicznej służby krwi

Zakres obowiązków:

  • Przygotowanie pojazdu do ruchu drogowego i jego codzienna obsługa
  • Udział w  akcjach wyjazdowych poboru krwi, transport krwi, wykonywanie prac załadunkowych, porządkowych,
  • zachowanie procedur podczas transportu krwi oraz jej składników,

Oferujemy:
  zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, świadczenia socjalne,
możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

Wysyłając CV nie zapomnij o formalnościach!

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie  CV  wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z RODO( zasady przesyłania CV dostępne w zakładce : Kariera” na stronie internetowej RCKiK w Krakowie) na adres email: a.kulka@rckik.krakow.pl lub pocztą na adres: 31-540 Kraków, ul Rzeźnicza 11*

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Oferta aktualna do 30.06.2021 r.

* niedopełnienie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy, wyklucza przyjęcie dokumentów. Dokumenty, które nie będą zawierać zgody o której mowa, będą usuwane.                                                         

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy

(Obowiązek informacyjny) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, RCKiK informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 11, 31 – 540 Kraków, tel. 12 261- 88-20, sekretariat@rckik.krakow.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – email iodo@rckik.krakow.pl – jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe Państwa będą przetwarzane na podstawie: a. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 kodeksu pracy w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji; b. Art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO , w zakresie danych nie wymienionych w kodeksie pracy, a przekazanych w dokumentach aplikacyjnych.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi teleinformatyczne.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku . W przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane przez okres jego trwania i wymagany przepisami prawa regulującymi przechowywanie akt osobowych.

6. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania. 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z art. 22 kodeksu pracy

Skip to content