Oferta pracy dla diagnosty laboratoryjnego – rekrutacja zakończona

  RCKiK w Krakowie

  Zatrudni pilnie : diagnostę laboratoryjnego  do Pracowni Grup Krwi Dawców

   miejsce pracy: Kraków

   wymiar etatu: cały etat

 1. Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe na kierunku analityka medyczna, farmacja, biologia, chemia lub na innych kierunkach kształcenia właściwych dla  dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu
 • prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
 • uprawnienia do wykonywania badań immunohematologicznych  i autoryzacji wyników badań
 • Sumienność i umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy, odpowiedzialność,
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Wykonywanie badań laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • Prowadzenie dokumentacji badań
 • Obsługa analizatorów immunohematologicznych

Oferujemy: zatrudnienie  w ramach umowy o pracę w równoważnym  systemie czasu pracy , świadczenia socjalne, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

Termin składania ofert: do 31.05.2021 r.

*Zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) –wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z RODO ( zasady przesyłania CV dostępne w zakładce : „Kariera” na stronie internetowej RCKiK w Krakowie) na adres email: a.kulka@rckik.krakow.pl lub pocztą na adres: 31-540 Kraków, ul Rzeźnicza 11, Tel .do Działu  Kadr: (12) 261 88 14

Dziękujemy za wszystkie przesłane oferty. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

* niedopełnienie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy, wyklucza przyjęcie dokumentów. Dokumenty, które nie będą zawierać zgody o której mowa, będą usuwane.

            Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy (Obowiązek informacyjny) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, RCKiK informuje, iż:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 11, 31 – 540 Kraków, tel. 12 261- 88-20, sekretariat@rckik.krakow.pl
 2.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – email iodo@rckik.krakow.pl – jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych. 3. Pani/Pana dane osobowe Państwa będą przetwarzane na podstawie: a. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 kodeksu pracy w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji; b. Art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO , w zakresie danych nie wymienionych w kodeksie pracy, a przekazanych w dokumentach aplikacyjnych.
 3.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi teleinformatyczne.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku . W przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane przez okres jego trwania i wymagany przepisami prawa regulującymi przechowywanie akt osobowych.
 5.  Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania.
 7.   Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z art. 22 kodeksu pracy. my dbamy o ochronę Pana/Pani danych osobowych, a Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych nie jest zgodne z przepisami RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Pan /Pani też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania                 
Skip to content