Odczynniki i krwinki wzorcowe do badań immunotransfuzjologicznych

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2012 - 10 - 05
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 130 tys. EUR
Przedmiot Zamówienia:

Odczynniki i krwinki wzorcowe do badań immunotransfuzjologicznych

Informacje dodatkowe:
  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 50% cena.

– 50% jakość

Ponadto oferowane dostawy muszą w pełni odpoweidać opisowi przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej dokumentacji oraz niezbędnych certyfikatów wydanych przez IHIT

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

 Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

Data otwarcia: 2012 - 10 - 17
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13
  • A  A  A  A  
Skip to content