Misja RCKiK w Krakowie

Zadaniem priorytetowym RCKiK w Krakowie jest pobieranie krwi i jej składników od krwiodawców oraz przetwarzanie jej w celu wytworzenia preparatów niezbędnych dla ratowania życia i zdrowia pacjentów wymagających transfuzji. Procedury stosowane do wytworzenia składników krwi na które składa się: kwalifikacja krwiodawcy, pobranie krwi, jej przetworzenie, zbadanie, przechowanie i transportowanie gwarantują najwyższą jakość i bezpieczeństwo dla biorców.

Aktualnie RCKiK w Krakowie funkcjonuje w oparciu o główną siedzibę w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 11 oraz 15-cie Oddziałów Terenowych na terenie woj. małopolskiego.

Projekt EEA GRANTS

Przystąpiliśmy do realizacji projektu "Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce".
Celem projektu jest połączenie z platformą elektroniczną umożliwiającą komunikację pomiędzy jednostkami publicznej służby krwi, co stanowi kontynuację projektu Krajowy Rejestr Dawców Krwi.
Realizacja projektu dokonana zostanie poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi modułu łączącego systemy informatyczne Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krajowym Rejestrem Dawców Krwi. Przewidziane zakończenie projektu w grudniu 2010 r.

Pracownie Immunologii Transfuzjologicznej

Zakres badań wykonywanych w Pracowniach Immunologii Transfuzjologicznej:
 • oznaczanie grup krwi układu AB0 i antygenu D z układu Rh u dawców i biorców,
 • identyfikacja nieregularnych przeciwciał u dawców i biorców,
 • diagnostyka konfliktu serologicznego pomiędzy matką a płodem-identyfikacja przeciwciał oznaczanie ich miana oraz badanie krwi ojca dziecka,
 • dobieranie krwi dla chorych w przypadkach obecności auto-i alloprzeciwciał-próba serologicznej zgodności biorcy i dawcy przed przetoczeniem krwi,
 • badania antygenów krwinki czerwonej u biorców i dawców allogenicznych przeszczepów,
 • serologiczna analiza powikłań poprzetoczeniowych,
 • diagnostyka niedokrwistości autoimmunohemolitycznych(NAIH),
 • zamierzone uodparnianie dawców w celu uzyskania przeciwciał anty-D,służących do produkcji immunoglobuliny Gamma anty-D(profilaktyka konfliktu Rh),
 • wykrywanie przeciwciał limfocytotoksycznych.(przeciwciał HLA),
 • wybór dawców dla chorych z przeciwciałami HLA o określonej swoistości.
Numer konta do badań płatnych : Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kraków 07 1130 1150 0012 1266 5320 0001

Pracownie Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew

Pracownie Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew stanowią dwie pracownie
 • Pracownia serodiagnostyki wirusów przenoszonych przez krew
 • Pracownia biologii molekularnej


Metody diagnostyczne obu pracowni uzupełniają się nawzajem. Dzięki temu możliwe jest zagwarantowanie jak największego bezpieczeństwa preparatów krwi kwalifikowanych dla Pacjentów do użytku klinicznego.

Diagnostyka obejmuje rozpoznawanie znaczników zakażeń przenoszonych przez wirusy na drodze transfuzji:

 • HBs Ag (antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B)
 • HBV DNA (materiał genetyczny wirusa zapalenia wątroby typu B)
 • anty- HCV (przeciwciała wirusa zapalenia wątroby typu C)
 • HCV RNA (materiał genetyczny wirusa zapalenia wątroby typu C)
 • anty-HIV (przeciwciała ludzkiego wirusa upośledzenia odporności)
 • HIV RNA (materiał genetyczny ludzkiego wirusa upośledzenia odporności)
W Pracowni serodiagnostycznej wykonuje się również badanie w kierunku kiły, która ma podłoże bakteryjne. Do testowania kwasów nukleinowych (NAT) wirusów w pojedynczych donacjach, w Pracowni Biologii Molekularnej stosuje się nowoczesną technologię o wysokiej czułości (Transcription - Mediated Amplification,TMA). Badanie jest całkowicie zautomatyzowane dzięki wyposażeniu laboratorium w trzy analizatory PANTHER.
W Pracowni Serodiagnostycznej funkcjonują trzy platformy diagnostyczne typu Architect. Badania wykonywane są metodą CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay, CMIA).
Aparaty obsługiwane są przez doświadczony zespół. O posiadanych kwalifikacjach świadczą certyfikaty odbytych specjalistycznych szkoleń. Laboratoria od wielu lat stale uczestniczą w zewnętrznej ,krajowej i międzynarodowej kontroli jakości pracy, spełniając wszystkie nowoczesne standardy.

Laboratorium Diagnostyki Medycznej

Próbki krwi do badań pobierane są przy użyciu sprzętu jednorazowego z zastosowaniem zamkniętego systemu próżniowego.

Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny:
 • analizatory hematologiczne typu 5-diff,
 • wieloparametrowe analizatory biochemiczne,
 • hemoglobinometry HemoControl
Wszystkie wyniki badań są automatycznie przekazywane do systemu komputerowego. Laboratorium posiada system kontroli wewnątrzlaboratoryjnej obejmujący wszystkie wykonywane badania.

Uczestniczymy także w:
 • Ogólnopolskim Sprawdzianie Powszechnym prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (Łódź) w zakresie chemii klinicznej, hematologii i koaguologii
 • Międzynarodowym programie kontroli jakości RIQAS prowadzonym przez RANDOX LABORATORIES LTD, United Kingdom, w zakresie chemii klinicznej, hematologii i koaguologii
W Laboratorium Diagnostyki Medyczne wykonywane są badania kwalifikujące dawców do oddania krwi lub jej składników.

W zależności od potrzeb obejmują one oznaczenie:
 • poziomu hemoglobiny
 • hematokrytu
 • liczby krwinek czerwonych
 • liczby krwinek białych
 • wzoru odsetkowego krwinek białych
 • liczby krwinek płytkowych
 • stężenia białka całkowitego
Oprócz wymienionych badań, w razie konieczności szerszej oceny stanu zdrowia dawcy wykonywane są badania dodatkowe takie jak:
 • aktywność transaminazy asparginowej (AspAT)
 • stężenie bilirubiny
 • poziom glukozy we krwi
 • stężenie cholesterolu
 • stężenie trójglicerydów
 • poziom żelaza

Dział Pobierania

Wykwalifikowany zespół pracowników zatrudniony w Dziale Pobierania zajmuje się po zakwalifikowaniu dawcy/pacjenta przez lekarza działu Dawców RCKiK w Krakowie:

 • pobieraniem krwi pełnej od dawców do pojemników jednorazowych z tworzywa sztucznego stacjonarnie i w warunkach ekipowych, osocza metodą plazmaferezy automatycznej przy użyciu separatorów osoczowych, elementów komórkowych krwi metodą cytaferezy przy użyciu separatorów komórkowych w celu uzyskania koncentratu krwinek płytkowych lub koncentratu granulocytarnego, krwi własnej pacjenta celem zabezpieczenia w preparaty krwi autologicznej planowych zabiegów operacyjnych lub wytworzenia produktu leczniczego - np. sztucznych łez, próbek krwi do badań diagnostycznych kwalifikujących pobrany składnik krwi do użytku klinicznego, a dawcę do następnych oddań,
 • wykonywaniem u pacjentów krwioupustów leczniczych,
 • dokumentowaniem w legitymacji honorowego dawcy krwi rodzaju oraz ilości pobranego preparatu krwi.
Pobieranie preparatów krwi od dawców wykonywane jest wyłącznie przy użyciu zestawów jednorazowych oraz jednorazowych materiałów medycznych - probówki na krew do badań, środki dezynfekcyjne, ochraniacze na igły, opatrunki, plastry. Pozostałości po pobraniu deponowane są w pojemnikach jednorazowych i codziennie przekazywane do utylizacji.

Urządzenia używane w Dziale takie jak:

 • wagomieszalniki
 • zgrzewarki
 • separatory
Są najwyższej klasy oraz podlegają regularnym kontrolom wewnętrznym oraz serwisowym. Dokumentacja pobrań krwi od dawców prowadzona jest w systemie komputerowym "Bank Krwi".

Dział Preparatyki

Zakres działalności:

 • przetwarzanie pobieranej krwi zgodnie z procedurami,
 • wytwarzanie specjalistycznych preparatów krwi,
 • zaopatrywanie szpitali regionu małopolskiego w składniki krwi zgodnie z zamówieniami,
 • kwalifikacja i zwalnianie składników krwi do uzytku klinicznego.
Posiadany sprzęt:

 • wirówki,
 • prasy do automatycznego pozyskiwania składników krwi metodą "góra - dół",
 • specjalistyczny sprzęt mroźniczy i chłodniczy,
 • urządzenia do sterylnych połączeń,
 • napromieniacz,
 • skomputeryzowany system pracy,
 • system do zautomatyzowanego wytwarzania UKKP metodą zlewania BC.
System pracy: 19 osobowy personel, praca przez całą dobę

Dział zapewnienia jakości

Zadania Działu Zapewnienia Jakości:

 • Wdrażanie systemu zarządzania jakością
 • Zarządzanie jakością i kontrola zmian.
 • Nadzór nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością w tym procesów pobierania , przetwarzania, testowania i wydawania krwi i jej składników.
 • Nadzór nad zapisami.
 • Planowanie i organizacja szkoleń wewnętrznych.
 • Nadzór nad wyposażeniem w aparaturę , sprzęt jednorazowego użytku, odczynniki i testy diagnostyczne oraz przyrządami kontrolno - pomiarowymi.
 • Nadzór i wdrażanie zasad GMP i GLP.
 • Monitorowanie pobierania krwi i jej składników.
 • Monitorowanie preparatyki składników krwi.
 • Nadzór oraz organizacją przechowywania i transportu krwi i jej składników.
 • Prowadzenie kontroli wewnętrznych w Działach , Pracowniach i Oddziałach Terenowych RCKiK Kraków.
 • Prowadzenie reklamacji i odwołań oraz wszystkich zdarzeń mogących mieć wpływ na transfuzje. Wprowadzanie działań zapobiegawczych , naprawczych i doskonalących.
 • Nadzór nad niezgodnościami i odchyleniami.
 • System kontroli zmian.
Zadania Pracowni Kontroli Jakości i Cytometrii Przepływowej:

 • Pobieranie prób składników krwi.
 • Wykonywanie części badań laboratoryjnych z zakresu kontroli jakości składników krwi m.in. techniką cytometryczną.
 • Zwalnianie materiałów wyjściowych , opakowaniowych , odczynników.
 • Zapewnienie niezbędnej dokumentacji i procedur zwalniania do obrotu.
 • Wycofywanie zdyskwalifikowanych składników krwi , prowadzenie procedury trace back, look back.
 • Bieżącą kontrolę pracy poprzez nadzór nad kontrolą jakości badań i walidacjami metod diagnostycznych.

Dział Ekspedycji

Zakres działania:

 • Wydawanie krwi i jej składników placówkom prowadzącym działalność leczniczą.
 • Przechowywanie krwi i jej składników oraz produktów krwiopochodnych w ściśle określonych i całodobowo monitorowanych warunkach temperaturowych.
 • Prowadzenie dokumentacji przychodu i rozchodu krwi i jej składników.
 • Nadzór nad zabezpieczeniem prawidłowych warunków transportu krwi i jej składników.
 • Bieżąca kontrola wielkości zapasów magazynowych krwi i jej składników.
 • Realizacja Narodowego Programu Leczenia Hemofilii na lata 2012-2018 przez zaopatrywanie Pacjentów z wrodzonymi zaburzeniami krzepnięcia w koncentraty czynników krzepnięcia: VIII, VIII z von Willebrandem , IX, VII Feiba, rVIIa w ramach Leczenia domowego oraz na podstawie zamówień składanych przez lekarzy placówek prowadzących działalność leczniczą.
 • Udzielanie konsultacji transfuzjologicznych związanych ze wskazaniami dotyczącymi leczenia krwią i jej składnikami oraz powikłaniami poprzetoczeniowymi.
Kierownikiem Działu jest lekarz specjalista transfuzjologii klinicznej, który kieruje wykwalifikowanym personelem pielęgniarskim.

Godziny pracy: Dział Ekspedycji jest czynny całodobowo.

Dział dawców

W skład Działu Dawców wchodzi rejestracja i gabinety lekarskie.

Zadania działu:

 • prowadzenie rejestru krwiodawców
 • rejestrowanie kandydatów na dawców krwi i krwiodawców
 • wzywanie krwiodawców na kontrolne badania wirusologiczne, serologiczne i analityczne
 • współpraca ze stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, lekarzami pierwszego kontaktu, poradniami hepatologicznymi i innymi w zakresie opieki nad krwiodawcami
 • badanie lekarskie krwiodawców
 • kwalifikowanie krwiodawców do zabiegu pobrania krwi pełnej lub aferezy
 • opieka lekarska nad krwiodawcami przed, podczas i bezpośrednio po oddaniu krwi pełnej lub jej składników
 • kwalifikacja kandydatów do rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej
Kwalifikacja do oddania krwi jest przeprowadzana przez lekarza i odbywa się na podstawie wypełnionego przez krwiodawcę kwestionariusza , wywiadu , skróconego badania lekarskiego oraz wyników badań laboratoryjnych. Lekarz informuje również kandydata na dawcę krwi lub krwiodawcę o rodzaju zabiegui sposobie jego przeprowadzenia.

Galeria

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress