Materiały medyczne jednorazowe, środki ochrony osobistej i pojemniki na odpady

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2019 - 03 - 01
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 144 000,, EUR wg ustawy PZP
Przedmiot Zamówienia:

I. Przedmiot zamówienia

Część I – Pojemniki plastikowe na odpady medyczne  – 20 500 sztuk

Część II – Rękawice ochronne jednorazowe lateksowe – 50 000 sztuk

Część III-   Rękawice ochronne jednorazowe z nitrylu – 650 000 sztuk

 

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy części I)

1.)-60%  cena

2.)-20% zaoferowanie terminu dostaw do 5 dni kalendarzowych  od złożenia zamówienia – 2 punkty; do 8 dni – 1 punkt, do 10 dni  – 0 punktów.

Jednocześnie termin realizacji zamówienia nie może przekraczać 10 dni. Należy zdeklarować termin dostaw w ofercie cenowej

3.)-20% – termin przydatności przedmiotu zamówienia : do 12 miesięcy  – 0 punktów (jednocześnie 12 miesięcy to minimalny termin przydatności ) Co najmniej 18 miesięcy – 1 punkt. Co najmniej 24 miesiące – 2 punkty. Wszelkie terminy przydatności  i punktacja nie dotyczą krwi kontrolnej. W ofercie wskazać oferowany termin przydatności do użycia

 

2.1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy części II i III):

1.)-60% (do 6 punktów)  – cena liczona proporcjonalnie

2.)-10% (do 1 punktu) – termin realizacji dostaw do 5 dni kalendarzowych (1 punkt); do 8 dni kalendarzowych (0,5 pkt) . (nieprzekraczalny termin realizacji to 10 dni kalendarzowych)

3.)-10% termin przydatności do użycia (1 punkt). 1 punkt otrzymuje wykonawca, który zaoferuje termin przydatności do użycia min 24 miesiące od dostawy do Zamawiającego. 0,5 pkt otrzymuje wykonawca który zaoferuje termin przydatności do użycia min 18 miesięcy od dostawy do Zamawiającego Minimalny termin przydatności do użycia to 12 miesięcy od dostawy.

4.)-5% (0,5 punktu) AQL równe lub mniejsze  niż 1.0 (np. 0,5, 1,0)

5.)- 10% Siła zrywu (1 punkt): dla rękawic lateksowych przed starzeniem min 8,0N a dla nitrylowych min 7,5N

6.) 5% Spełnienie norm ASTM F1671(0,5 punktu): Należy przedłożyć ważne (aktualne)  wyniki badań przeprowadzonych przez jednostkę niezależną potwierdzających że oferowane rękawice  spełniają wskazane normy

Ponad podane powyżej kryteria oferowane dostawy (przedmiot zamówienia) muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej dokumentacji

 

3.Zamawiający nie przewiduje składanie zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

 

 

Informacje dodatkowe:

II. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

1.1.Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Oferty Można składać w odniesieniu do wszystkich części.

1.2.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.3.Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej

1.4.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Zamawiający uzna, że wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  leżeli wykonawca  wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł

 

2a.Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje  co najmniej dwie  umowy na dostawy materiałów jednorazowych takich jak w odpowiedniej części lub podobnych co do zastosowania    –  każda zrealizowana umowa na kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto

 

3.Zamawiający uzna, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu  z udziału w postępowaniu  na podstawie przesłanek opisanych w art. 24, ust 1 pkt 12-23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie dokumentów w załączniku 2 do SIWZ

 

4.Zamawiajacy przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 pkt 1, 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń     i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

5. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA PROCEDURY OKREŚLONEJ W ART. 24aa UPZP. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa UPZP

 

II. WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

III. Numer ogłoszenia w BZP: 519347-N-2019 z 2019-02-27

Data składania ofert: 2019 - 03 - 12
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert:10:00
Język ofert: Polski
Miejsce składania: papierowe oferty na adres:
Ul Rzeźnicza 11,31-540, kurierem, pocztą lub osobiście.
Data otwarcia: 2019 - 03 - 12
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Informacje dodatkowe:

INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy                  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

 

 

SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl (zapytania wysyłać na oba maile) lub faksem,  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22. Wysyłając fax proszę jednocześnie wysyłać zapytania na maile.

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Data publikacji: 2019 - 03 - 01

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 03 - 09

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 03 - 18

informacja z otwarcia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 03 - 28

Wyniki postępowania

Ściągnij załącznik
  • A  A  A  A  
Skip to content