RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2016 - 12 - 13
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Część I – Nakłuwacze laboratoryjne, jednorazowe – 65 000 sztuk,

Część II:

1.Mikrokuwety do hemoglobinometru Hemo Control – 140 000 sztuk

2.Krew kontrolna do aparatu Hemo-Control w ilości 72 ml na rok

Część III – Środki opatrunkowe:

  1. Poloplaster na tkaninie 5×2,5 – 13 000 sztuk

Część IV – kompres jałowy –220 000 sztuk

Część V – zestaw iniekcyjny (gazik mokry+ gazik suchy) 140 000 sztuk

Część VI- Podkłady higieniczne

Część VII – Plaster z opatrunkiem hemostatycznym – 220 000 sztuk

Część VIII – wiadra (pojemniki plastikowe) na odpady medyczne  – 20 500 sztuk

Częśc IX  -wskażniki napromieniania preparatów krwi – 10 400 sztuk

 

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt ustawy PZP

 

 

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy wszystkich części):

-60%  cena

-20% zaoferowanie terminu dostaw do 5 dni od złożenia zamówienia – 2 punkty; do 8 dni – 1 punkt, do 10 dni  – 0 punktów.

Jednocześnie termin realizacji zamówienia nie może przekraczać 10 dni. Należy zdeklarować termin dostaw w ofercie cenowej

-20% – termin przydatności przedmiotu zamówienia : do 12 miesięcy  – 0 punktów (jednocześnie 12 miesięcy to minimalny termin przydatności ) Co najmniej 17 miesięcy – 1 punkt. Co najmniej 22 miesiące – 2 punkty. Wszelkie terminy przydatności  i punktacja nie dotyczą krwi kontrolnej. W ofercie wskazać oferowany termin przydatności do użycia

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej. Wykonawca może odnośnie danej części zamówienia złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający przewiduje postępowanie określone w art. 24aa UPZP

   1.1.Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na jedną lub więcej części

  1.2.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

   1.3.Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej

   1.4.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1, ust 1b UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 pkt 12-23

4.Zamawiającynie nie przewiduje możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie  art. 24, ust 5  UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń    i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi sie

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi sie

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

5. Formalności przy zawieraniu umowy: Umowa zostanie zawarta w najkrótszym możliwym terminie wynikającym z PZP i przesłana w dwóch egzemplarzach pocztą do wykonawcy. Należy odesłać jeden podpisany egzemplarz

 

Numer ogłoszenia w BZP:

365500-2016 z dnia 2016-12-13

 

 

Data składania ofert: 2016 - 12 - 22
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Oferta ma być złożona w języku polskim
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznej daty składania
Data otwarcia: 2016 - 12 - 22
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/12/ogłosz-o-wyborze_ZP-27-16.pdf
Ściągnij plik
Data: 20170109
Informacje dodatkowe:

 

  • INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy    z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

  • SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl, Sekretariat@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem:  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznani

 

 

Data publikacji: 2016 - 12 - 13

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 12 - 19

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 12 - 20

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 12 - 29

Informacja z otwarcia ofert

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress