Zestawy do pobierania krwi i jej składników z filtrem in-line

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2020 - 03 - 19
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 139 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1 Skrócony opis przedmiotu zamówienia : 

Zestawy do pobierania krwi i jej składników z filtrem in-line – 12 000 sztuk

*(zwane też dostawami lub przedmiotami zamówienia )

 

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

 

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy wszystkich części):

1.)-60% (do 6 punktów)  – cena liczona proporcjonalnie

2.)-20% (do 2 punktów) – termin realizacji dostaw do 5 dni kalendarzowych – 2 punkty; do 7 dni kalendarzowych – 1 pkt, do 10 dni kalendarzowych  – 0 pkt . (nieprzekraczalny termin realizacji to 10 dni kalendarzowych)

3.)-20 % termin płatności faktury (do 2  punktów). – do 30 dni od daty wpływy do Zamawiającego – 2 punkty; do 25 dni – 1 punkt; do 20 dni – 0 punktów. Minimalny termin płatności faktury – 20 dni od daty wpływu do zamawiającego

 

Wszelkie terminy należy zadeklarować w ofercie

 

Ponadto oferowane dostawy (całość przedmiotu zamówienia) muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej dokumentacji oraz próbek (szczegóły w opisie przedmiotu zamówienia)

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

3.Zamawiający nie przewiduje składanie zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

Informacje dodatkowe:

I.WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

1.1.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

1.2.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.3.Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej

1.4. Zamawiający nie przewiduje  zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Zamawiający uzna, że wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  leżeli wykonawca  wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł

 

2a.Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje  co najmniej dwie  umowy na dostawy materiałów jednorazowych takich samych lub podobnych co do zastosowania    –  każda zrealizowana lub będąca w trakcie realizacji  umowa na kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto

 

3.Zamawiający uzna, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu  z udziału w postępowaniu  na podstawie przesłanek opisanych w art. 24, ust 1 pkt 12-23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie dokumentów w załączniku 2 do SIWZ

 

4.Zamawiajacy przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 pkt 1, 2 UPZP tj. wykonawcy:

-w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

-który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń  i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

5. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA PROCEDURY OKREŚLONEJ W ART. 24aa UPZP. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa UPZP

 

II. WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

III. Numer ogłoszenia w BZP: 524991-N-2020 z dnia 2020-03-19 r.

Data składania ofert: 2020 - 04 - 01
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Miejsce składania: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Język oferty: Polski
Data otwarcia: 2020 - 04 - 01
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania .
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/03/ogloszenie-o-wyborze.pdf
Ściągnij plik
Data: 20200403
Informacje dodatkowe:

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy    z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

II.SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

 

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:      k.zajac@rckik.krakow.pl , sekretariat@rckik.krakow.pl (zapytania wysyłać na oba maile) i faksem,  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22. Wysyłając fax proszę jednocześnie wysyłać zapytania na maile.

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Data publikacji: 2019 - 03 - 19

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 03 - 19

Opis przedmiotu zamówienia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 03 - 19

Klauzula RODO, proszę dołączyć do oferty

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 03 - 21

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 03 - 26

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 03 - 26

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 04 - 01

Informacja z otwarcia

Ściągnij załącznik
Skip to content