Materiały do pobierania, analityki i preparatyki krwi i jej składników (probówki, igły motylkowe, nożyki do zgrzewarki TSCD II będącej na wyposażeniu zamawiającego, „pojemniki góra-góra”)

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2015 - 02 - 27
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 134 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1 Skrócony opis przedmiotu zamówienia : 

   Część I: Zamknięty System próżniowy pobierania krwi do badań  (probówki próżniowe, igły motylkowe)

    Część II: Nożyki do sterylnych połączeń do zgrzewarki TSCD II Terumo będącej na wyposażeniu Zamawiającego – 22 000 sztuk

   Część III: zestawy (pojemniki) do pobierania krwi i jej składników typu góra-góra – 2 700 sztuk

 *(zwane też dostawami lub przedmiotami zamówienia )

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy wszystkich części):

– 90% cena. (maksymalnie 9 punktów)

– 10% zaoferowanie terminu realizacji dostaw przedmiotów zamówienia w terminie do 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia (1 punkt)

Ponadto oferowane dostawy (całość przedmiotu zamówienia) muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej dokumentacji oraz próbek (szczegóły w opisie przedmiotu zamówienia)

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń    i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1. Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Zamówienia uzupełnijace i dodatkowe

Nie przewiduje się

Numer ogłoszenia w BZP: 27169-2015

Data otwarcia: 2015 - 03 - 10
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13
  • A  A  A  A  
Skip to content