Klauzula informacyjna – pacjenci z wrodzoną skazą krwotoczną

Dostawy środków dezynfekcyjnych
15 maja 2018
Klauzula informacyjna – RODO
24 maja 2018

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 11, 31-540 Kraków, tel. 12 261 88 20, sekretariat@rckik.krakow.pl ,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO)  – e mail 
iodo@rckik.krakow.pl 
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. i, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6) posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ,
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa: Ustawa o publicznej służbie krwi z dnia 22.08.1997r. z późniejszymi zmianami i Narodowego Programu Leczenia Hemofilii,

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress