Odbiór odpadów medycznych niebezpiecznych w tym przeterminowanych leków

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2018 - 09 - 19
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 144 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1.Skrócony opis przedmiotu zamówienia :

 Odbiór odpadów medycznych – szacunkowo 112 400 kg w ciągu 24 miesięcy w tym przeterminowanych leków  –nie więcej niż 200 kg w ciągu 24 miesięcy

   

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

 

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

60% (cena -do 6 punktów)

40% – (dodatkowo 4 punkty odległość od miejsca odbioru do instalacji przekształcania termicznego  (należy w odpowiednim oświadczeniu do oferty wskazać adres instalacji unieszkodliwiana. Wykonawca który zadeklaruje miejsce unieszkodliwiania bliżej miejsca odbioru dostanie dodatkowo 4 punkty) W razie wątpliwości co do ustalenia odległości, do jej wyznaczenia Zamawiający posłuży się powszechnie dostępnymi mapami internetowymi z opcją wyznaczania najkrótszej trasy z pominięciem odcinków płatnych.

 

3.Zamawiający nie przewiduje składanie zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

Informacje dodatkowe:
  • WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej, posiadanie kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

+Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Oferty Można składać w odniesieniu do wszystkich części.

+Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

+Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej

+Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

 

2.Zamawiający uzna, że wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  leżeli wykonawca  wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł

2a.Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje  co najmniej jedną umowe na usługi odbioru odpadów  medycznych  takich jak w odpowiedniej części niniejszego postępowania–  każda zrealizowana lub będąca w trakcie realizacji  umowa na kwotę co najmniej 30 000,00 zł brutto

2b Zamawiający uzna, że wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże posiadanie aktualnych wszelkich niezbędnych zezwoleń na gospodarowanie, i unieszkodliwianie odpadów.

„O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są uprawnieni do transportu i unieszkodliwiania odpadów będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z późn. zm.), a także ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 t.j. z późn. zm.) wraz z przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustaw tzn. posiadają zezwolenie na transport oraz na przetwarzanie odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)  oraz wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ustawy  z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2018, poz. 21 ze zm.)”.

3.Zamawiający uzna, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu  z udziału w postępowaniu  na podstawie przesłanek opisanych w art. 24, ust 1 pkt 12-23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie dokumentów w załączniku 2 do SIWZ

 

4.Zamawiajacy przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 pkt 1, 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń          i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

5.MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA PROCEDURY OKREŚLONEJ W ART. 24aa UPZP. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa UPZP,

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

Data składania ofert: 2018 - 09 - 27
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Miejsce: RCKiK w Krakowie, uL. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Data otwarcia: 2018 - 09 - 27
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Termin związania ofertą : 30 dni od daty składania
Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące
Informacje dodatkowe:
  • INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

  • SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl (zapytania wysyłać na oba maile) lub faksem,  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22. Wysyłając fax proszę jednocześnie wysyłać zapytania na maile.

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

 

Numer ogłoszenia w BZP: 618937-N-2018

Data publikacji: 2018 - 09 - 19

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 09 - 21

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 09 - 25

Sprostowanie SIWZ:

Uwaga, RCKiK prosi o nie składanie  oferty na odbiór odpadów z grupy 15 01 10, ten kod znalazł się w SIWZ omyłkowo.

RCKiK

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 09 - 28

Informacja z otwarcia ofert.

Okres realizacji zamówienia: 24 miesiące, termin zapłaty za usługę – 30 dni od daty wpływu faktury.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 10 - 04

Wyniki postępowania.

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress