Misja RCKiK w Krakowie

Zadaniem priorytetowym RCKiK w Krakowie jest pobieranie krwi i jej składników od krwiodawców oraz przetwarzanie jej w celu wytworzenia preparatów niezbędnych dla ratowania życia i zdrowia pacjentów wymagających transfuzji. Procedury stosowane do wytworzenia składników krwi na które składa się: kwalifikacja krwiodawcy, pobranie krwi, jej przetworzenie, zbadanie, przechowanie i transportowanie gwarantują najwyższą jakość i bezpieczeństwo dla biorców.


Aktualnie RCKiK w Krakowie funkcjonuje w oparciu o główną siedzibę w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 11 oraz 14-cie Terenowych Oddziałów na terenie woj. małopolskiego. Rocznie na terenie woj. Małopolskiego pobieranie jest ponad 91 tyś. donacji krwi.

Pracownie Immunologii Transfuzjologicznej

Pracownia Diagnostyki Czynników Zakaźnych

Zakres badań wykonywanych w Pracowniach Immunologii Transfuzjologicznej:


 • oznaczanie grup krwi układu AB0 i antygenu D z układu Rh u dawców i biorców,
 • identyfikacja nieregularnych przeciwciał u dawców i biorców,
 • diagnostyka konfliktu serologicznego pomiędzy matką a płodem-identyfikacja przeciwciał oznaczanie ich miana oraz badanie krwi ojca dziecka,
 • dobieranie krwi dla chorych w przypadkach obecności auto-i alloprzeciwciał-próba serologicznej zgodności biorcy i dawcy przed przetoczeniem krwi,
 • badania antygenów krwinki czerwonej u biorców i dawców allogenicznych przeszczepów,
 • serologiczna analiza powikłań poprzetoczeniowych,
 • diagnostyka niedokrwistości autoimmunohemolitycznych(NAIH),
 • zamierzone uodparnianie dawców w celu uzyskania przeciwciał anty-D,służących do produkcji immunoglobuliny Gamma anty-D(profilaktyka konfliktu Rh),
 • wykrywanie przeciwciał limfocytotoksycznych.(przeciwciał HLA),
 • wybór dawców dla chorych z przeciwciałami HLA o określonej swoistości.

     Próbki do badań pobierane są  od poniedziałku do środy w godz. 07:30 – 16:15  oraz  w czwartek w godz. 12:00 – 16:15.

Numer konta do badań płatnych : Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kraków 07 1130 1150 0012 1266 5320 0001

Pracownię Diagnostyki Czynników Zakaźnych stanowią dwie pracownie


Metody diagnostyczne obu pracowni uzupełniają się nawzajem. Dzięki temu możliwe jest zagwarantowanie jak największego bezpieczeństwa składników krwi kwalifikowanych dla Pacjentów do użytku klinicznego.

Diagnostyka obejmuje rozpoznawanie znaczników zakażeń przenoszonych przez wirusy na drodze transfuzji:

 • HBs Ag (antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B)
 • HBV DNA (materiał genetyczny wirusa zapalenia wątroby typu B)
 • anty- HCV (przeciwciała wirusa zapalenia wątroby typu C)
 • HCV RNA (materiał genetyczny wirusa zapalenia wątroby typu C)
 • anty-HIV (przeciwciała ludzkiego wirusa upośledzenia odporności)
 • HIV RNA (materiał genetyczny ludzkiego wirusa upośledzenia odporności)

W Pracowni serodiagnostycznej  wykonuje się również badanie w kierunku kiły, która ma podłoże bakteryjne. Do testowania kwasów nukleinowych (NAT) wirusów , w Pracowni Biologii Molekularnej stosuje się nowoczesną technologię o wysokiej czułości (Transcription – Mediated Amplification,TMA). Badanie jest całkowicie zautomatyzowane dzięki wyposażeniu laboratorium w trzy analizatory PANTHER.


W Pracowni Serodiagnostycznej badania wykonywane są metodą elektrochemiluminescencji  ECLIA  (Electrochemiluminescent Microparticle Immunoassay) przy użyciu dwóch w pełni zautomatyzowanych analizatorów cobas 8000 typ e 801.

W Pracowni Diagnostyki Czynników Zakaźnych prowadzi się  archiwizację  próbek  osocza dawców przez 10 lat w temp. -25 °C.


Aparaty obsługiwane są przez doświadczony zespół. O posiadanych kwalifikacjach świadczą certyfikaty odbytych specjalistycznych szkoleń. Laboratoria od wielu lat stale uczestniczą w zewnętrznej ,krajowej i międzynarodowej kontroli jakości pracy, spełniając wszystkie nowoczesne standardy.

Laboratorium Diagnostyki Medycznej

Próbki krwi do badań pobierane są przy użyciu sprzętu jednorazowego z zastosowaniem zamkniętego systemu próżniowego.

Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny:


 • analizatory hematologiczne typu 5-diff,
 • wieloparametrowe analizatory biochemiczne,
 • hemoglobinometry HemoControl

Wszystkie wyniki badań są automatycznie przekazywane do systemu komputerowego. Laboratorium posiada system kontroli wewnątrzlaboratoryjnej obejmujący wszystkie wykonywane badania.

Uczestniczymy także w:

 • Ogólnopolskim Sprawdzianie Powszechnym prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (Łódź) w zakresie chemii klinicznej, hematologii i koaguologii
 • Międzynarodowym programie kontroli jakości RIQAS prowadzonym przez RANDOX LABORATORIES LTD, United Kingdom, w zakresie chemii klinicznej, hematologii i koaguologii

W Laboratorium Diagnostyki Medyczne wykonywane są badania kwalifikujące dawców do oddania krwi lub jej składników.

W zależności od potrzeb obejmują one oznaczenie:

 • poziomu hemoglobiny
 • hematokrytu
 • liczby krwinek czerwonych
 • liczby krwinek białych
 • wzoru odsetkowego krwinek białych
 • liczby krwinek płytkowych
 • stężenia białka całkowitego

Oprócz wymienionych badań, w razie konieczności szerszej oceny stanu zdrowia dawcy wykonywane są badania dodatkowe takie jak:

 • aktywność transaminazy asparaginianowej (AspAT)
 • stężenie bilirubiny
 • poziom glukozy we krwi
 • stężenie cholesterolu
 • stężenie trójglicerydów
 • poziom żelaza

Dział Pobierania

Wykwalifikowany zespół pracowników zatrudniony w Dziale Pobierania zajmuje się po zakwalifikowaniu dawcy/pacjenta przez lekarza działu Dawców RCKiK w Krakowie:

 • pobieraniem krwi pełnej od dawców do pojemników jednorazowych z tworzywa sztucznego stacjonarnie i w warunkach ekipowych, osocza metodą plazmaferezy automatycznej przy użyciu separatorów osoczowych, elementów komórkowych krwi metodą cytaferezy przy użyciu separatorów komórkowych w celu uzyskania koncentratu krwinek płytkowych lub koncentratu granulocytarnego, krwi własnej pacjenta celem zabezpieczenia w preparaty krwi autologicznej planowych zabiegów operacyjnych lub wytworzenia produktu leczniczego – np. sztucznych łez, próbek krwi do badań diagnostycznych kwalifikujących pobrany składnik krwi do użytku klinicznego, a dawcę do następnych oddań,
 • wykonywaniem u pacjentów krwioupustów leczniczych,
 • dokumentowaniem w legitymacji honorowego dawcy krwi rodzaju oraz ilości pobranego preparatu krwi.

Pobieranie preparatów krwi od dawców wykonywane jest wyłącznie przy użyciu zestawów jednorazowych oraz jednorazowych materiałów medycznych – probówki na krew do badań, środki dezynfekcyjne, ochraniacze na igły, opatrunki, plastry. Pozostałości po pobraniu deponowane są w pojemnikach jednorazowych i codziennie przekazywane do utylizacji.

Urządzenia używane w Dziale takie jak:

 • wagomieszalniki
 • zgrzewarki
 • separatory

Są najwyższej klasy oraz podlegają regularnym kontrolom wewnętrznym oraz serwisowym. Dokumentacja pobrań krwi od dawców prowadzona jest w systemie komputerowym „Bank Krwi”.

Dział Preparatyki

Zakres działalności:

 • przetwarzanie pobieranej krwi zgodnie z procedurami,
 • wytwarzanie specjalistycznych preparatów krwi,
 • zaopatrywanie szpitali regionu małopolskiego w składniki krwi zgodnie z zamówieniami,
 • kwalifikacja i zwalnianie składników krwi do uzytku klinicznego.

Posiadany sprzęt:

 • wirówki,
 • prasy do automatycznego pozyskiwania składników krwi metodą „góra – dół”,
 • specjalistyczny sprzęt mroźniczy i chłodniczy,
 • urządzenia do sterylnych połączeń,
 • napromieniacz,
 • skomputeryzowany system pracy,
 • system do zautomatyzowanego wytwarzania UKKP metodą zlewania BC.

Dział Zapewnienia Jakości

Zadania:

 1. Wdrażanie wymagań przepisów odnoszących się do jakości krwi i jej składników.
 2. Nadzór i wdrażanie zasad dobrych praktyk .
 3. Organizacja i monitorowanie zmian.
 4. Organizacja pracy personelu , planowanie i organizacja szkoleń wewnętrznych.
 5. Udział w projektowaniu i ocenie pomieszczeń z uwzględnieniem ekip wyjazdowych.
 6. Zarządzanie wyposażeniem w aparaturę , sprzętem jednorazowego użytku, odczynnikami i diagnostycznymi zestawami testowymi oraz przyrządami kontrolno – pomiarowymi.
 7. Zarządzanie dokumentacją.
 8. Nadzór nad zapewnieniem jakości w procesach:

– rejestracji i kwalifikacji dawców,

– pobierania krwi i jej składników,

– wykonywania badań,

– preparatyki składników krwi,

– warunków przechowywania i wydawania,

– transportu krwi i jej składników, próbek krwi do badań , materiałów medycznych,

– kontroli jakości.

 1. Nadzór nad zapisami.
 2. Dyskwalifikacja i niszczenie krwi i jej składników nie spełniających wymagań.
 3. Przegląd kwalifikacji i dyskwalifikacji dawców. Prowadzenie procedury look back.
 4. Zarządzanie niepożądanymi zdarzeniami i niepożądanymi reakcjami we współpracy z lekarzem odpowiedzialnym za czuwanie nad bezpieczeństwem krwi.
 5. Wprowadzanie działań naprawczych i zapobiegawczych.
 6. Zarządzanie kontraktami.
 7. Zarządzanie kontrolami.
 8. Prowadzenie reklamacji.

 

Zadania Pracowni Kontroli Jakości i Cytometrii Przepływowej należącej do DZJ:

 1. Pobieranie prób składników krwi.
 2. Wykonywanie części badań laboratoryjnych z zakresu kontroli jakości składników krwi oraz nadzór nad wykonaniem pozostałych badań w innych laboratoriach.
 3. Zwalnianie materiałów wyjściowych , opakowaniowych , odczynników.
 4. Zapewnienie niezbędnej dokumentacji i procedur zwalniania krwi i jej składników.
 5. Wycofywanie zdyskwalifikowanych składników krwi.

 

Dział Ekspedycji

Zakres działania:

 • Wydawanie krwi i jej składników placówkom prowadzącym działalność leczniczą.
 • Przechowywanie krwi i jej składników oraz produktów krwiopochodnych w ściśle określonych i całodobowo monitorowanych warunkach temperaturowych.
 • Prowadzenie dokumentacji przychodu i rozchodu krwi i jej składników.
 • Nadzór nad zabezpieczeniem prawidłowych warunków transportu krwi i jej składników.
 • Bieżąca kontrola wielkości zapasów magazynowych krwi i jej składników.
 • Realizacja Narodowego Programu Leczenia Hemofilii na lata 2012-2018 przez zaopatrywanie Pacjentów z wrodzonymi zaburzeniami krzepnięcia w koncentraty czynników krzepnięcia: VIII, VIII z von Willebrandem , IX, VII Feiba, rVIIa w ramach Leczenia domowego oraz na podstawie zamówień składanych przez lekarzy placówek prowadzących działalność leczniczą.
 • Udzielanie konsultacji transfuzjologicznych związanych ze wskazaniami dotyczącymi leczenia krwią i jej składnikami oraz powikłaniami poprzetoczeniowymi.

Kierownikiem Działu jest lekarz specjalista transfuzjologii klinicznej, który kieruje wykwalifikowanym personelem pielęgniarskim.

Godziny pracy: Dział Ekspedycji jest czynny całodobowo.

Dział Dawców

Galeria

W skład Działu Dawców wchodzi rejestracja i gabinety lekarskie.

Zadania działu:

 • prowadzenie rejestru krwiodawców
 • rejestrowanie kandydatów na dawców krwi i krwiodawców
 • wzywanie krwiodawców na kontrolne badania wirusologiczne, serologiczne i analityczne
 • współpraca ze stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, lekarzami pierwszego kontaktu, poradniami hepatologicznymi i innymi w zakresie opieki nad krwiodawcami
 • badanie lekarskie krwiodawców
 • kwalifikowanie krwiodawców do zabiegu pobrania krwi pełnej lub aferezy
 • opieka lekarska nad krwiodawcami przed, podczas i bezpośrednio po oddaniu krwi pełnej lub jej składników
 • kwalifikacja kandydatów do rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej

Kwalifikacja do oddania krwi jest przeprowadzana przez lekarza i odbywa się na podstawie wypełnionego przez krwiodawcę kwestionariusza , wywiadu , skróconego badania lekarskiego oraz wyników badań laboratoryjnych. Lekarz informuje również kandydata na dawcę krwi lub krwiodawcę o rodzaju zabiegu i sposobie jego przeprowadzenia.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Skip to content