Dzierżawa systemu do uzyskiwania UKKP

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2018 - 07 - 24
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Powyżej 144 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1.Opis przedmiotu zamówienia

Dzierżawa na okres 36 miesięcy dwóch jednakowych urządzeń do wytwarzania ubogoleukocytarnych koncentratów krwinek płytkowych metodą zlewania kożuszków leukocutarno-płytkowych ( UKKP )  wraz z 22 000 zestawów

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 60% cena (maksymalnie 60 punktów)

– 10% (10 punktów) termin realizacji dostaw zestawów do UKKP  do 5 dni od daty złożenia zamówienia (normalnie 10 dni)

– 10% (10 punktów) zapewnienie infolinii pomocy technicznej obsługi przedmiotu zamówienia przez 7 dni w tygodniu co najmnie 8 godzin na dobę

-10% (10 punktów) zapewnienie na koszt wykonawcy takiego samego jak zaoferowane urządzenia w przypadku awarii skutkującej przerwą w pracy urządzenia powyżej 5 dni kalendarzowych

-10% (10 punktów) zapewnienie terminu płatności faktury za przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty wpływu do zamawiającego (standardowy nieprzekraczalny termin to 21 dni od daty wpływu)

Ponadto oferowane urządzenia wraz z zestawami  muszą odpowiadać w pełni opisowi  przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej do oferty dokumentacji oraz w momencie przekazywania Zamawiającemu aparatury

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu Zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

3.Zamawiający przewiduje składanie zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 w wysokości do 20%wartości zamówienia podstawowego

 

 

Informacje dodatkowe:
  • WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

  1. Nie Dopuszcza się składanie ofert częściowych
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  3. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
  4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Zamawiający uzna, że wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  leżeli wykonawca  wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł

 

2a.Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie całościowe dostawy (zrealizował przynajmniej dwie umowy)  zestawów  do aferez, lub pojemników do pobierania krwi lub innych zestawów do otrzymywania pojedynczego preparatu krwi  na kwotę co najmniej 200 000,00 zł każda

3.Zamawiający uzna, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu  z udziału w postępowaniu  na podstawie przesłanek opisanych w art. 24, ust 1 pkt 12-23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie dokumentów w załączniku 2 do SIWZ

4. Zamawiajacy przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 pkt 1, 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń  i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: wnosi się w wysokości 70 000,00  zł na, na konto 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004 ( Bank Gospodarstwa Krajowego), lub w innych formach dopuszczonych ustawa UPZP

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości 2% wartości brutto umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia.

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

Data składania ofert: 2018 - 08 - 24
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Termin związania ofertą: 60 dni od daty składania
Język oferty: Polski
Składać oferty należy tradycyjnie na adres:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
JEDZ należy składać elektronicznie na adres: k.zajac@rckik.krakow.pl
Szczegóły w SIWZ
Data otwarcia: 2018 - 08 - 24
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00

UWAGA!
Termin składania i otwarcia ofert przesuwa się na dzień 29.08.2018r odpowiednio na godzinę 10: 00 i 11:00
Informacje dodatkowe:
  • INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

  • SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl (zapytania wysyłać na oba maile) lub faksem,  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22. Wysyłając fax proszę jednocześnie wysyłać zapytania na maile.

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

 

  • Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2018/S 138-314666
Data publikacji: 2018 - 07 - 24

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 08 - 13

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 08 - 30

Informacja z otwarcia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 08 - 30

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress