Dzierżawa dwóch urządzeń do redukcji patogenów w osoczu wraz z dostawami 17 000 zestawów do redukcji patogenów

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2019 - 03 - 29
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Powyżej 144 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Szczegóły w SIWZ

Informacje dodatkowe:

Szczegóły w SIWZ

Data składania ofert: 2019 - 05 - 06
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 8:00
Sposób składania: elektronicznie pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow

W celu składania ofert, zapytań, wniosków należy wejść do linku powyżej.

Należy wnieść wadium w wysokosci 30 000,00 zł
Nr konta, o ile wadium wnoszone będzie przelewem:
konto 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004 ( Bank Gospodarstwa Krajowego)
Oferty muszą być w języku Polskim

Data otwarcia: 2019 - 05 - 06
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00 - oficjalne odczytanie ofert
Informacje dodatkowe:

INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl , https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow

 

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy    z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną: szczegóły na stronie www.rckik.krakow.pl . Zapytania , wnioski w formie sporządzonego dokumentu elektronicznego opatrzonego odpowiednim (kwalifikowanym) podpisem elektronicznym

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

Data publikacji: 2019 - 03 - 29

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 03 - 29

Ogłoszenie UPUE

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 03 - 29

Jedz edytowalny

Więcej pod linkiem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

 

Ściągnij załącznik
  • A  A  A  A  
Skip to content