Dzierżawa kontenera do przechowywania osocza w ujemnej temperaturze

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2019 - 02 - 06
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 144 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1.Skrócony opis przedmiotu zamówienia

dzierżawa przez 24 miesiące począwszy od 01.05.2019r kontenera mrożniczego

 

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

-60% „cena” (maksymalnie 6 punktów)

-20% „jakość” (dodatkowo dwa  punkty) temperatura chłodzenia niższej o co najmniej 5 stopni Celciusza niż najniższa przewidziana opisem przedmiotu zamówienia

-20% zaoferowanie infolinii w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia przez 7 dni w tygodniu od godziny 8:00 do 20:00

 

Ponadto oferowany kontener musi odpowiadać w pełni opisowi  przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej do oferty dokumentacji oraz w momencie przekazywania Zmawiającemu urzadzenia

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu Zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

3.Zamawiający nie przewiduje składania zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

Informacje dodatkowe:

I. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Zamawiający uzna, że wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  leżeli wykonawca  wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł

 

2a.Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie całościowe usługi dzierżawy lub dostawy  kontenerów mrożniczych o temperaturze chłodzenia -27OC niezależnej od warunków zewnętrznych

3.Zamawiający uzna, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu  z udziału w postępowaniu  na podstawie przesłanek opisanych w art. 24, ust 1 pkt 12-23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie dokumentów w załączniku 2 do SIWZ

 

4. Zamawiajacy przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 pkt 1, 2 UPZP tj. wykonawcy:

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń  i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

5. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA PROCEDURY OKREŚLONEJ W ART. 24aa UPZP. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa UPZP,

 

II. WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi sie

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi sie

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

III. Numer ogłoszenia w BZP:

511199-N-2019  z dnia 2019-02-06

 

 

 

 

Data składania ofert: 2019 - 02 - 14
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Język ofert: Polski
Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania

Data otwarcia: 2019 - 02 - 14
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Miejsce składania : RCKiK w Krakowie, ul Rzeżnicza 11, 31-540 Kraków
Informacje dodatkowe:

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl (zapytania wysyłać na oba maile) lub faksem,  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22. Wysyłając fax proszę jednocześnie wysyłać zapytania na maile.

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

Data publikacji: 2019 - 02 - 06

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 02 - 18

Informacja z otwarcia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 02 - 27

Wynik postępowania

Ściągnij załącznik
  • A  A  A  A  
Skip to content