Dzierżawa cytometru przepływowego wraz z podajnikiem i oprogramowaniem ( wraz z komputerem, monitorem i drukarką) oraz odczynnikami, kontrolkami, materiałami zużywalnymi do badań jakościowych osocza i ubogoleucytarnych składników krwi

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2018 - 11 - 09
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 144 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1.Skrócony opis przedmiotu zamówienia :  

dzierżawa 1 sztuki cytometru przepływowego  wraz z podajnikiem i oprogramowaniem ( wraz    z komputerem, monitorem i drukarką) oraz odczynnikami, kontrolkami, materiałami zużywalnymi  do badań jakościowych osocza i ubogoleucytarnych składników krwi  .

Dzierżawa , odczynniki , kontrolki,  materiały zużywalne na 3 lata(36 miesięcy)

 

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 60% cena (maksymalnie 6 punktów)

-10%  (dodatkowo jeden punkt) dostawa urządzenia do 15 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. Standardowy termin to 28 dni kalendarzowych .

– 20% (2 punkty) – zaoferowanie Urządzenia posiadające znak CE IVD

-10% (1 punkt)  – termin naprawy  gwarqancyjnej – oferent, którego zaoferuje rozpoczęcie naprawy gwarancyjnej nstępnego dnia roboczego po dniu w którym otrzyma zgłoszenie otrzyma 1 punkt. Normalnie nieprzekraczalny termin rozpoczęcia naprawy do 3 dni robocze

Ponadto oferowana aparatura musi odpowiadać w pełni opisowi  przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej do oferty dokumentacji oraz w momencie przekazywania Zmawiającemu aparatury

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu Zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

3.Zamawiający nie przewiduje składania zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

Informacje dodatkowe:
  • WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

  • Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych
  • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  • Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
  • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Zamawiający uzna, że wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  leżeli wykonawca  wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł

 

2a.Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie całościowe dostawy (zrealizował przynajmniej dwie umowy)  odczynników  do badania krwi na kwotę co najmniej 30 000,00 zł każda

 

3.Zamawiający uzna, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu  z udziału w postępowaniu  na podstawie przesłanek opisanych w art. 24, ust 1 pkt 12-23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie dokumentów w załączniku 2 do SIWZ

 

4.Zamawiajacy przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 pkt 1, 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń  i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

5. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA PROCEDURY OKREŚLONEJ W ART. 24aa UPZP. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa UPZP

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi sie

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi sie

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

Data składania ofert: 2018 - 11 - 20
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Miejsce składania: RCKiK Kraków, ul Rzeźnicza 11, 31-540
Pocztą, kurierem lub osobiście
Data otwarcia: 2018 - 11 - 20
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Termin związania ofertą: 30 dni od daty skladania
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/11/skanowanie0460.pdf
Ściągnij plik
Data: 20181204
Informacje dodatkowe:
  • INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy                  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

 

3,Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

  • SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

 

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl (zapytania wysyłać na oba maile) lub faksem,  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22. Wysyłając fax proszę jednocześnie wysyłać zapytania na maile.

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 

Numer ogłoszenia BZP: 646812-N-2018

Data publikacji: 2018 - 11 - 09 Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 11 - 16

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 11 - 22

protokół z otwarcia

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress