Dzierżawa analizatorów hematologicznych wraz z dostawami odpowiedniej ilości odczynników i materiałów zużywalnych do tych analizatorów

Opis przedmiotu zamówienia skrócony : 

 

Część I

 – odczynniki i akcesoria do analizatora hematologicznego dla wykonania 100 000 badań CBC 5 diff w tym 1000 badań Retic.

– analizator hematologiczny – dzierżawa- 1 sztuka

 

Część II

– odczynniki i akcesoria do analizatora hematologicznego dla wykonania 100 000 badań morfologii z rozmazem oraz 1000 badań RETIC.

– analizator hematologiczny – dzierżawa- 1 sztuka

 

Część III

– odczynniki i akcesoria do analizatora hematologicznego dla wykonania 50 000 badań,

– analizator hematologiczny – dzierżawa- 1 sztuka

 

 

Dotyczy wszystkich  części:

Należy dołączyć materiały producenta z których wynika spełnienie opisu przedmiotu zamówienia (np., foldery, katalogi, specyfikacje techniczne – wszystkie wydane przez producenta przedmiotu zamówienia)

 

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy wszystkich części):

 

2.1.)-60% (do 6 punktów)  – cena liczona proporcjonalnie

2.2.)-10% (1 punkt) – czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii analizatora

W przypadku zadeklarowania czasu reakcji do 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii wykonawca otrzymuje 1 punkt. Dotyczy także dni świątecznych, sobót i niedziel. Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji to 24 godziny.

2.3.)-20% termin przydatności do użycia  (do 2 punktów).

– Minimalny termin przydatności do użycia -4 miesięcy – 0 punktów

– Co najmniej 6 miesięcy: 1 punkt,

– Co najmniej 8 miesięcy: 2 punkty.

 

2.4.)-10% Interwencja serwisowa on-line użycia  (1 punkt).

– Zaoferowanie możliwości serwisowania on-line analizatora – 1 punkt

 

3.Zamawiający nie przewiduje składania zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2019 - 03 - 06
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 144 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia skrócony : 

 

Część I

 – odczynniki i akcesoria do analizatora hematologicznego dla wykonania 100 000 badań CBC 5 diff w tym 1000 badań Retic.

– analizator hematologiczny – dzierżawa- 1 sztuka

 

Część II

– odczynniki i akcesoria do analizatora hematologicznego dla wykonania 100 000 badań morfologii z rozmazem oraz 1000 badań RETIC.

– analizator hematologiczny – dzierżawa- 1 sztuka

 

Część III

– odczynniki i akcesoria do analizatora hematologicznego dla wykonania 50 000 badań,

– analizator hematologiczny – dzierżawa- 1 sztuka

 

 

Dotyczy wszystkich  części:

Należy dołączyć materiały producenta z których wynika spełnienie opisu przedmiotu zamówienia (np., foldery, katalogi, specyfikacje techniczne – wszystkie wydane przez producenta przedmiotu zamówienia)

 

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy wszystkich części):

 

2.1.)-60% (do 6 punktów)  – cena liczona proporcjonalnie

2.2.)-10% (1 punkt) – czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii analizatora

W przypadku zadeklarowania czasu reakcji do 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii wykonawca otrzymuje 1 punkt. Dotyczy także dni świątecznych, sobót i niedziel. Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji to 24 godziny.

2.3.)-20% termin przydatności do użycia  (do 2 punktów).

– Minimalny termin przydatności do użycia -4 miesięcy – 0 punktów

– Co najmniej 6 miesięcy: 1 punkt,

– Co najmniej 8 miesięcy: 2 punkty.

 

2.4.)-10% Interwencja serwisowa on-line użycia  (1 punkt).

– Zaoferowanie możliwości serwisowania on-line analizatora – 1 punkt

 

3.Zamawiający nie przewiduje składania zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

 

Informacje dodatkowe:

I.WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

  • Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na wszystkie części.
  • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  • Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
  • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Zamawiający uzna, że wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  leżeli wykonawca  wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł

 

2a.Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje  co najmniej dwie umowy na dostawy   odczynników  do badania krwi na kwotę co najmniej 30 000,00 zł każda umowa

 

3.Zamawiający uzna, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu  z udziału w postępowaniu  na podstawie przesłanek opisanych w art. 24, ust 1 pkt 12-23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie dokumentów w załączniku 2 do SIWZ

4.Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 pkt 1, 2 UPZP tj. wykonawcy:

-w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

-który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń  i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

5. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA PROCEDURY OKREŚLONEJ W ART. 24aa UPZP. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa UPZP, tj.

 

II. WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi sie

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi sie

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

III. Numer ogłoszenia w PZP: 521820-N-2019 z dnia 2019-03-06

 

Data składania ofert: 2019 - 03 - 15
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Język ofert: polski

Data otwarcia: 2019 - 03 - 15
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania
Informacje dodatkowe:

1.INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

2.SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl (zapytania wysyłać na oba maile) lub faksem,  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22. Wysyłając fax proszę jednocześnie wysyłać zapytania na maile.

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

Data publikacji: 2019 - 03 - 06

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 03 - 12

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 03 - 25

Informacja z otwarcia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 03 - 29

Wynik Postępowania

Ściągnij załącznik
  • A  A  A  A  
Skip to content