Dzierżawa analizatorów hematologicznych wraz z dostawami odczynników i zapewnieniem obsługi serwisowej

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2013 - 03 - 01
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 130 tys. EUR
Przedmiot Zamówienia:

Dzierżawa analizatorów hematologicznych wraz z dostawami odczynników i zapewnieniem obsługi serwisowej – w okresie dwóch lat

 

Część 1.  Odczynniki i materiały zużywalne do wykonania 80 000 badań morfologii wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego typu 1 wg opisu przedmiotu zamówienia

Część 2.  Odczynniki i materiały zużywalne do wykonania 80 000 badań morfologii wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego typu 2 wg opisu przedmiotu zamówienia

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 100 % cena

Ponadto oferowane dostawy muszą w pełni odpoweidać opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań ( w tym w szczególności spełnienie wymogów technicznych odnośnie analizatorów) zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY  

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

Data otwarcia: 2013 - 03 - 11
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13
  • A  A  A  A  
Skip to content