Dzierżawa analizatorów hematologicznych wraz z dostawami odczynników i zapewnieniem obsługi serwisowej

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2015 - 02 - 18
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 134 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1 Skrócony opis przedmiotu zamówienia : 

 

Dzierżawa analizatorów hematologicznych wraz z dostawami odczynników i zapewnieniem obsługi serwisowej

Część I.            Odczynniki i materiały zużywalne do wykonania 80 000 badań morfologii wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego typu 1 wg opisu przedmiotu zamówienia

Część II.           Odczynniki i materiały zużywalne do wykonania 80 000 badań morfologii wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego typu 2 wg opisu przedmiotu zamówienia

 

 

Dostawa odczynników do badania krwi

Część III– Odczynniki biochemiczne do badań laboratoryjnych do analizatora Konelab 30 Prime będącego własnością Zamawiającego

Część IV – Odczynniki do analizatora koagulogicznego  ACL 9000 będącego własnością Zamawiającego

 

*(zwane też dostawami)

Szczegóły określa  załącznik  nr 1 do pkt. D  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy wszystkich części):

– 90 % cena (9 punktów), dodatkowo 1 punkt za zaoferowanie terminu dostawy odczynników, materiałów zużywalnych w terminie do 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia (normalnie będzie 10 dni roboczych)

Ponadto oferowane dostawy (przedmioty zamówienia) muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

   1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

   2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń    i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

Szczegóły określa SIWZ

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • TERMINY

1.Termin złożenia oferty: 03  marca  2015r., godz. 10:00, ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków, pok. 4.15 (sekretariat), 4 piętro

Oferty otrzymane  po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom na zasadach określonych w Art. 84 UPZP

2.Termin otwarcia oferty: 03   marca  2015 r, godz. 11:00, ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków, pok. 4.13, 4 piętro

3.Termin związania z ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

4.Termin wykonania zamówienia : Część I: 15.04.2015 do 14.04.2017r.

Część II: 01.04.2015 do 31.03.2017r.

Część III: 01.04.2015 do 31.03.2016r

Część IV: 01.06.2015 do 31.05.2016r

 

Numer ogłoszenia w BZP: 35998-2015 z 18.02.2015r

Data otwarcia: 2015 - 03 - 03
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13
  • A  A  A  A  
Skip to content